Nh?p s?ng ?oàn - H?i
HUTECH-ers “s? gi?t máu ?ào, trao ni?m hy v?ng” cùng c?ng ??ng và x? h?i

Sáng nay (01/12), Ngày h?i Hi?n máu tình nguy?n ??t 02 do ?oàn Thanh niên - H?i Sinh viên tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ph?i h?p cùng H?i Ch? th?p ?? TP.HCM t? ch?c, ?? di?n ra t?i Tr? s? Tr??ng v?i s? tham gia c?a ??ng ??o sinh viên.   Ngay t? s?m, ??ng ??o sinh viên HUTECH ??...

Góc sinh viên
HUTECH s? t? ch?c 2 bu?i Hi?n máu tình nguy?n vào các ngày 01 và 03/12 t?i ?ay

??u tháng 12 t?i ?ay, ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ph?i h?p cùng Trung tam Hi?n máu nhan ??o TP.HCM s? t? ch?c Ngày h?i Hi?n máu tình nguy?n ??t 2 n?m h?c 2020-2021. Ngày h?i ???c t? ch?c hai bu?i t?i 2 ??a ?i?m h?c t?p c?a tr??ng là Tr? s? chính – 475A ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 25, Qu?n Bình...

G??ng sáng sinh viên
HUTECH có 137 cá nhan và 04 t?p th? “Sinh viên 5 t?t” c?p Thành n?m 2020

V?a qua, Ban Th? ky H?i Sinh viên Thành ph? ?? c?ng b? k?t qu? xét ch?n danh hi?u “Sinh viên 5 t?t” và “T?p th? Sinh viên 5 t?t” n?m 2020. Theo ?ó, sinh viên tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ti?p t?c ghi d?u ?n ??c bi?t v?i thành tích 137/244 cá nhan và 4/5 t?p th? “Sinh viên 5 t?t” c?p...

VIDEO
TR??NG ??I H?C ??I TáC