Nh?c v? gia ?ình, v? nh?ng ng??i th?y t?i HUTECH, c? gái nh? nh?n ?? dành nh?ng góc r?t riêng chan thành và n?ng ?m. Xin gi?i thi?u ph?n chia s? c?a D??ng Th? Th?y Tiên – c?u sinh viên Vi?n C?ng ngh? Vi?t Nh?t (VJIT) v?i HUTECH’s Face v? hành trình ?? ?i qua…
 
 

 
Nh?t B?n có thu?t ng? Ichigo ichie (一期一會) - Nh?t k? nh?t h?i, ngh?a là g?p nhau là m?t cái duyên, có nh?ng th? ch? di?n ra m?t l?n trong ??i. ? m?t th?i ?i?m nào ?ó, chúng ta s? may m?n “tìm th?y” nh?ng ng??i ??ng hành, truy?n l?a ?áng quy. V?i t?i, HUTECH là m?t c? duyên ??c bi?t, n?i t?i s?ng trong tình th??ng c?a nh?ng ng??i b?n, ng??i th?y yêu quy - nh?ng ?i?u khó có th? g?p l?i l?n hai trong ??i…
 
T?i còn nh? c?m giác l?n ??u khi ??t chan ??n v?i tr??ng b? ?n t??ng ngay v?i nh?ng tòa nhà cao t?ng và n? c??i c?a các anh ch? nhan viên phòng t? v?n. Trái tim c?a c? bé 18 tu?i lúc ?ó ?? vang lên nh?ng nh?p ??p th?n th?c ??u tiên.
 
B?n n?m sau, lúc b??c lên t?m th?m ??, ??ng trên b?c vinh danh Th? khoa ngành K? toán c?a Vi?n C?ng ngh? Vi?t Nh?t (VJIT), nh?ng hình ?nh ?? qua hi?n lên ??y ?? và s?ng ??ng. T?i v? òa: mình ?? có m?t th?i sinh viên tr?n v?n và ?áng nh? n?i ?ay! T?i c? ngoái nhìn xu?ng ??ng sinh thành phía d??i san kh?u, ngh?n ngào th?t lên l?i tri an “Con cám ?n ba m?” c?ng là lúc n??c m?t tr?c trào r?i xu?ng. V??t qu?ng ???ng m?y tr?m cay s?, ba m? ?? có m?t t?i ?ay ch?ng ki?n th?i kh?c con gái tr??ng thành. 

M?t c?t m?c kh?ng th? nào quên n?a là lúc t?i nh?n ???c th?ng báo ??t danh hi?u Sinh viên 5 t?t c?p Trung ??ng. Tay t?i run run, vi?c ??u tiên có th? làm là g?i ?i?n v? nhà. Lúc ?y c?ng ?? khá mu?n, kho?ng h?n 10 gi? t?i. Vì xúc ??ng nên có nh?ng lúc gi?ng nh? l?c ?i ??t qu?ng, ba t??ng t?i g?p chuy?n gì nên lo l?ng g?ng h?i. T?i l?y l?i bình t?nh và báo tin, c? hai cha con ??u kh?ng gi?u n?i s? xúc ??ng, òa khóc qua ?i?n tho?i. C?m giác h?nh phúc dang trào. ?i?u t?i t?ng h?a: con gái s? h?c t?t và n? l?c kh?ng ng?ng ? m?i tr??ng m?i ?? thành s? th?t!
V?i t?i, nh?ng ngày ? HUTECH là nh?ng ngày xanh t??i và ng?p tràn m?n th??ng. R?t nhi?u, r?t nhi?u nh?ng kho?nh kh?c s? ?i theo t?i su?t cu?c ??i này. ??y tin yêu và t? hào.
 
?ó là lúc t?i ???c khoác lên mình chi?c áo dài, ??i di?n sinh viên HUTECH t?ng tranh cho ngài B? tr??ng Kinh t? Nh?t B?n. ?ó là th?i kh?c thiêng liêng t?i vinh d? ??ng vào hàng ng? c?a ??ng, ???c nói lên tam t? nguy?n v?ng và h??ng phát tri?n c?a b?n than. ?ó là khi t?i ???c ra th? ??, di?n ki?n Phó Ch? t?ch n??c ??ng Th? Ng?c Th?nh, ??i di?n cho sinh viên mi?n Nam phát bi?u v? các ho?t ??ng c?a phong trào Sinh viên 5 t?t…
 
Còn nh? HUTECH kh?ng ph?i là l?a ch?n ??u tiên c?a t?i. Do truy?n th?ng gia ?ình, t?i t?ng ngh? ??n vi?c s? theo h?c ngành c?ng an, g?n bó v?i màu áo xanh. Nh?ng c? duyên ?? mang ??n nh?ng r? l?i, và ? l?i v?i HUTECH lu?n ??n t?n bay gi?.
 
Trong nh?ng dòng h?i ?c ??p nh?t, t?i ??u nh?c tên HUTECH, ??u dành nh?ng góc ??p nh?t ?? c?t gi?. ?ay là m?t ??i gia ?ình th?c s?, m?t ng??i b?n l?n lu?n ??ng hành và chia s? m?i vui bu?n trong cu?c s?ng v?i t?i.   


 

 
N?u có ng??i h?i t?i ai là ng??i truy?n c?m h?ng l?n nh?t t?i HUTECH, thì cau tr? l?i ngay l?p t?c s? là th?y Ishitsu Sensei (いしつ先生) d?y ti?ng Nh?t. Th?y! M?t ng??i th?y ?áng kính tr?ng ?? d?y t?i nh?ng cau nói bi b? ti?ng Nh?t ??u tiên, d?y v? v?n hóa - ngh? thu?t, d?y v? l?i s?ng cách ?ng x?, làm ??y thêm tình yêu c?a t?i dành cho ??t n??c m?t tr?i m?c. T?i s? nh? m?i h??ng v? t? món cà ri th?y n?u, nh? t?ng thanh am trong gi? h?c ?àn hát cùng nhau, nh? c?m giác lang lang khi tham gia trình di?n trong l? h?i v?n hóa Nh?t B?n…
 
Ngày nh?n tin th?y ph?i v? n??c, t?i ?? bu?n bi?t m?y, ng?n ng? c? bu?i. Vi?n t? ch?c m?t bu?i chia tay than tình và ?m cúng. T?i cùng th?y hát l?i bài Sakura t?ng trình di?n, nh?ng gi?ng nh? l?c ?i ch? kh?ng còn hào h?ng nh? tr??c. T?i ng? ?ó l?n cu?i th?y trò ???c hát chung, ???c nhìn th?y nhau.
 

 
Và cu?c ??i m?t l?n n?a là nh?ng c? duyên k? l?! T?i bi?t ??n h?c b?ng Sakura n?m trong ch??ng trình “Trao ??i Khoa h?c Thanh niên Nh?t B?n - Vi?t Nam - Thái Lan “Sakura” c?a ?H C?ng ngh? Kanazawa. Th?y c? trong Vi?n nói ?ó là c? h?i t?t ?? qua Nh?t và h?nh ng? v?i ng??i th?y c?a mình. ?? ??t ???c h?c b?ng này là t?ng ngày c? g?ng rèn luy?n k? n?ng, b? sung ki?n th?c và chu?n b?  k? l??ng cho bu?i ph?ng v?n tr?c ti?p b?ng ti?ng Nh?t. Th?t may m?n khi t?i là m?t trong nh?ng ng??i ???c m?i sang h?c t?p, tham quan t?i Nh?t B?n theo di?n h?c b?ng.
 
G?p l?i t?i n?i x? s? hoa anh ?ào, hai th?y trò kh?ng gi?u n?i s? xúc ??ng. T?i k? th?y nghe v? quá trình ph?n ??u c?a mình, ??a th?y xem nh?ng lá th? c?a các b?n ? Vi?t Nam g?i sang, nh?c l?i k? ni?m trong l?p h?c ???c m?nh danh “n? nhi qu?c” t?i VJIT. Th?y c?ng d?n dò t?i ph?i c? g?ng nhi?u h?n, ??t ???c nh?ng m?c tiêu l?n h?n trong t??ng lai. Nghe th?y chia s?, t?i ?? có cái nhìn r?ng m? v? n??c Nh?t, v? th? gi?i…
 

 
Tr??ng thành t? phong trào Sinh viên 5 t?t, ng??i t?i lu?n bi?t ?n và kính tr?ng nhi?u nh?t là TS.Ki?u Tuan. Th?y là ng??i dìu d?t và t?o ??ng l?c cho t?i g?n bó v?i phong trào ??n t?n bay gi?. T?i còn nh?, khi ?ang là sinh viên n?m 2 thì nh?n ???c m?t cu?c ?i?n tho?i ??y b?t ng?. Là th?y! V?i gi?ng th? th?, tr?m ?m th?y nh?n sau gi? h?c ??n phòng làm vi?c ?? nói chuy?n. T?i b?i r?i khi Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? tr??ng - ? m?t v? trí r?t xa, l?i mu?n g?p, kh?ng bi?t có chuy?n gì? 
 
L?n ??u ??ng tr??c th?y, t?i ???c h?i th?m v? hoàn c?nh gia ?ình, v? quá trình xay d?ng l?p h?c tiên ti?n, v? thành tích h?c c?ng ni?m vui khi tham gia các ho?t ??ng phong trào. Sau khi l?ng nghe nh?ng chia s?, th?y g?i y t?i c?n hoàn thi?n ??y ?? các tiêu chí v? h?c t?p, ??o ??c, h?i nh?p, tình nguy?n và th? l?c ?? h??ng t?i danh hi?u cao quy Sinh viên 5 t?t các c?p. T?i ghi nh? t?ng l?i th?y nói, và t? nh?: c? h?i ??n, g?p ???c ng??i ??nh h??ng t?t, ?i?u c?n làm là n? l?c kh?ng ng?ng...
 
C?ng chính t? c? duyên v?i ho?t ??ng Sinh viên 5 t?t, t?i ?? ? l?i làm vi?c t?i Vi?n VJIT – n?i mình ?? theo h?c, và ph? trách m?ng h? tr? sinh viên hai phong trào Sinh viên 5 t?t và L?p h?c tiên ti?n. ???c làm vi?c cùng các th? h? sinh viên ti?p n?i, t?i nh? tìm l?i ???c chính mình, s?ng tr?n v?n v?i nh?ng ?i?u t?ng yêu và lu?n yêu nhi?u nh? th?!
 

 

 
Có l?n ng?i nói chuy?n v?i m?t ng??i anh t?i HUTECH, t?i ?? ví hành trình c?a mình nh? m?t ván c? vua nhi?u th? thách. Nh?ng b??c ?i ??u tiên là s? b? ng?, th?m dò, kh?ng dám t?n c?ng mà ch? c? th?. Sau ?ó b?ng s? tò mò ham khám phá c?a b?n than, t?i d?n d?n khai thác và tri?n khai n??c c? c?a mình b?ng nh?ng b??c ti?n quan xa h?n, th?n t?c h?n Và may m?n,  t?i quen ???c nhi?u b?n m?i, g?p ???c nhi?u ng??i th?y, ng??i anh ng??i ch? lu?n h? tr? h?t mình trong quá trình h?c t?p. 
 
Trong m?t n??c c?, chúng ta có th? ti?n quan ho?c lùi quan ho?c l?a ch?n c? th?, linh ??ng xoay chuy?n các n??c ?i có l?i nh?t. T? m?t c? gái t?nh l?, có th? t?i ch?m nh?p h?n so v?i b?n bè ??ng trang l?a, nh?ng b?ng vi?c quan sát và h?c cách v?n hành, t?i ?? tìm ra ???c h??ng ?i c?a mình: v?a tham gia ho?t ??ng phong trào v?a c? g?ng h?c t?p t?t, m? r?ng các m?i quan h?, k?t h?p t?ng b??c chinh ph?c các gi?i th??ng. T?i ngh?, qu?n ly th?i gian th?ng minh là gi?i pháp, c?ng c? giúp t?ng b??c th?c hi?n ???c các m?c tiêu ?? v?ch ra g?m ng?n h?n và dài h?n. Nh? m?t ván c? vua, khi hi?u b?n than và có l? trình r? ràng, b?n s? giành ???c chi?n th?ng!


14586684