Ti?ng Vi?t | EnglishXổ số trực tiếp

T?ng quan v? Tr??ng

Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM – HUTECH ti?n than là Tr??ng ??i h?c K? thu?t C?ng ngh? TP.HCM, ???c thành l?p ngày 26/4/1995 theo quy?t ??nh s? 235/Q? -TTg c?a Th? t??ng Chính ph? và ?i vào ho?t ??ng theo quy?t ??nh c?a B? tr??ng B? GD-?T s? 2128/Q?-GD?T.

Sau 25 n?m xay d?ng và phát tri?n, hi?n HUTECH s? h?u 05 khu h?c xá to? l?c t?i TP. H? Chí Minh. Các khu h?c xá ???c ??u t? xay d?ng khang trang, hi?n ??i theo chu?n qu?c t? v?i t?ng di?n tích trên 100.000m2 t?o kh?ng gian h?c t?p hi?n ??i, n?ng ??ng, tho?i mái.

 • Tr? s? ?i?n Biên Ph?

475A ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh, TP.HCM


Tr? s? chính 475A ?i?n Biên Ph?, P.25, Q.Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh

 • C? s? 276 ?i?n Biên Ph?
?276 - 282 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 17, Qu?n Bình Th?nh, TP.HCM
 

C? s? 276 ?i?n Biên Ph?

 
 • C? s? Ung V?n Khiêm

31/36 Ung V?n Khiêm, Ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh, TP.HCM


C? s? Ung V?n Khiêm
 

 • Trung tam ?ào t?o nhan l?c ch?t l??ng cao
Khu C?ng ngh? cao TP.HCM (SHTP), Xa l? Hà N?i, Ph??ng Hi?p Phú, Qu?n 9, TP.HCM


Trung tam ?ào t?o nhan l?c ch?t l??ng cao HUTECH - Khu C?ng ngh? cao TP. HCM, Qu?n 9

 
 • Vi?n C?ng ngh? cao HUTECH
Khu C?ng ngh? cao TP.HCM (SHTP), Ph??ng Long Th?nh M?, Qu?n 9, TP.HCM.

 


Vi?n C?ng ngh? cao HUTECH - Khu C?ng ngh? cao TP. HCM, Qu?n 9

G?n li?n v?i t?n ch? "Tri th?c - ??o ??c - Sáng t?o", HUTECH th?c hi?n Tri?t ly giáo d?c " H?c cách h?c, h?c ?? làm, h?c ?? sáng t?o, h?c ?? cùng chung s?ng và h?c ?? t? l?p", ?ay c?ng là giá tr? c?t l?i ?? ??a HUTECH phát tri?n và xác l?p v? trí là tr??ng ?H hàng ??u trong h? th?ng giáo d?c Vi?t Nam, ?ào t?o sinh viên phát tri?n toàn di?n ki?n th?c chuyên m?n và k? n?ng ngh? nghi?p, n?ng ??ng - b?n l?nh - t? tin h?i nh?p v?i c?ng ??ng qu?c t?, ??m nh?n t?t c?ng vi?c trong m?i tr??ng ?a l?nh v?c, ?a v?n hoá.

Là ??a ch? ???c ??ng ??o thí sinh ?u tiên l?a ch?n trong nhi?u n?m qua, HUTECH ?ào t?o t? trình ?? ??i h?c, Th?c s? ??n Ti?n s? v?i h?n 45 ngành ngh? thu?c các l?nh v?c: K? thu?t - C?ng ngh?, Kinh t? - Qu?n tr?, Ki?n trúc - M? thu?t, Khoa h?c S?c kh?e, Lu?t, Khoa h?c x? h?i - nhan v?n và Ngo?i ng?. ??i v?i các ch??ng trình Sau ??i h?c, HUTECH ???c phép ?ào t?o Th?c s? 11 chuyên ngành thu?c các l?nh v?c k? thu?t, kinh t?, du l?ch, ngo?i ng?; ?ào t?o trình ?? Ti?n s? v?i 02 chuyên ngành K? thu?t ?i?n và Qu?n tr? kinh doanh.

Các ??n v? ?ào t?o c?a Tr??ng:

 • Khoa D??c
 • Khoa C?ng ngh? th?ng tin
 • Khoa Xay d?ng
 • Khoa Truy?n th?ng và Thi?t k?
 • Khoa Ki?n trúc - M? thu?t
 • Khoa Qu?n tr? kinh doanh
 • Khoa Qu?n tr? Du l?ch - Nhà hàng - Khách s?n
 • Khoa Tài chính - Th??ng m?i
 • Khoa Lu?t
 • Khoa Ti?ng Anh
 • Khoa Nh?t B?n h?c
 • Khoa H? th?ng th?ng tin qu?n ly
 • Vi?n Khoa h?c X? h?i Nhan v?n
 • Vi?n K? thu?t HUTECH
 • Vi?n Khoa h?c ?ng d?ng HUTECH
 • Vi?n ?ào t?o Qu?c t? HUTECH
 • Vi?n C?ng ngh? Vi?t - Nh?t (VJIT)
 • Vi?n C?ng ngh? Vi?t - Hàn (VKIT)
 • Vi?n ?ào t?o ngh? nghi?p HUTECH
 • Vi?n ?ào t?o Sau ??i h?c
 • Vi?n C?ng ngh? CIRTech
 • Trung tam ?ào t?o t? xa
 • Trung tam Tin h?c - Ngo?i ng? - K? n?ng
 • Trung tam Nh?t ng? HUTECH
 • Trung tam Giáo d?c th? ch?t
 • Trung tam Giáo d?c - Chính tr? Qu?c phòng
 • Trung tam anh ng? Qu?c t? ELC Vi?t Nam


Ngoài ra, HUTECH còn h?p tác ?ào t?o ch??ng trình C? nhan Qu?c t?, Th?c s? Qu?c t? v?i các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng th? gi?i nh? ??i h?c Lincoln (Hoa K?), ??i h?c M? Malaysia, ?H Cergy Pontoise (Pháp), ?H VIA-TEKO (?an M?ch), ?H Qu?c gia Malaysia, ?H Bangkok (Thái Lan),... ?ay là b??c ?i chi?n l??c h??ng ??n ti?m c?n ch?t l??ng giáo d?c tiên ti?n c?a khu v?c và th? gi?i.

??i ng? gi?ng viên HUTECH v?i h?c hàm, h?c v? cao, là nh?ng giáo s? ??u ngành trong l?nh v?c gi?ng d?y và nghiên c?u. Cán b?, nhan viên c?a tr??ng có trình ?? chuyên m?n cao, qu?n ly chuyên nghi?p, gi?i v? nghi?p v?, t?n tam v?i sinh viên. Tính ??n nay, HUTECH có 1708 gi?ng viên c? h?u g?m 16 Giáo s?, 35 Phó Giáo s?, 218 Ti?n s? khoa h?c - Ti?n s? và 1101 Th?c s?. HUTECH là tr??ng ??i h?c tiên phong trong c? n??c áp d?ng h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng ISO 9001:2015 nh?m ??m b?o hi?u qu? qu?n ly cao nh?t cho ch?t l??ng ?ào t?o t?t nh?t.

Trong su?t 25 n?m xay d?ng và phát tri?n, HUTECH lu?n ???c X? h?i, Nhà n??c ?ánh giá cao v? nh?ng ?óng góp v??t tr?i cho s? nghi?p giáo d?c và ?ào t?o. Ghi nh?n nh?ng thành t?u xu?t s?c ?ó, HUTECH vinh d? nh?n ???c nhi?u B?ng khen c?a Chính ph?, B? GD&?T, UBND TP.HCM, ??c bi?t là 01 Huan ch??ng lao ??ng h?ng Nhì và 03 Huan ch??ng lao ??ng h?ng Ba do Ch? t?ch n??c trao t?ng. HUTECH c?ng chính th?c tr? thành tr??ng ??i h?c ??u tiên trên c? n??c ??t chu?n ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c theo b? tiêu chu?n m?i. 


V?i nh?ng b??c ??t phá trong qu?n ly, ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c, HUTECH ?? t?ng b??c v??n lên kh?ng ??nh v? th? hàng ??u c?a mình trong n?n giáo d?c Vi?t Nam và t?ng b??c h?i nh?p cùng n?n giáo d?c th? gi?i.

* S? M?NH

HUTECH cam k?t là ??n v? giáo d?c tiên phong cung c?p ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao, toàn di?n cho n?n kinh t? tri th?c trong giai ?o?n m?i; Trang b? cho th? h? tr? Vi?t Nam ki?n th?c chuyên m?n và k? n?ng th?c hành chuyên nghi?p là c?ng c? h?u hi?u ?? nang cao tri th?c khoa h?c, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p, sáng t?o, thích ?ng t?t v?i c?ng vi?c; T?o c? h?i th?ng ti?n và thành c?ng trong s?  nghi?p, ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n kinh t? - x? h?i, t? tin h?i nh?p v?i c?ng ??ng qu?c t?.

* T?M NHìN

-  Xay d?ng HUTECH tr? thành trung tam Tri th?c - V?n hoá hi?n ??i v?i m?i tr??ng giáo d?c ??i h?c sáng t?o, n?ng ??ng và chuyên nghi?p, có truy?n th?ng ?ào t?o ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao g?n li?n v?i t?n ch? "Tri th?c - ??o ??c - Sáng t?o", t?ng b??c h?i nh?p cùng n?n giáo d?c khu v?c và th? gi?i.

-  HUTECH là trung tam nghiên c?u khoa h?c, ?ng d?ng khoa h?c – k? thu?t ?áp ?ng yêu c?u s?n xu?t, kinh doanh và chuy?n giao c?ng ngh? ph?c v? cho s? nghi?p phát tri?n kinh t? - x? h?i, c?ng nghi?p hóa, hi?n ??i hóa ??t n??c.

-  Kh?ng ??nh v? th? c?a HUTECH là tr??ng ??i h?c hàng ??u v? ch?t l??ng ?ào t?o trong h? th?ng giáo d?c Vi?t Nam và khu v?c.

1498