BáO CáO 3 C?NG KHAI 2018-2019

B? GIáO D?C Và ?àO T?O

TR??NG ??I H?C C?NG NGH? TP. HCM

 

C?NG HòA X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p – T? do – H?nh phúc

 

S?: 2661/?KC

TP. H? Chí Minh, ngày 18 tháng 06 n?m 2019

V/v th?c hi?n báo cáo c?ng khai
n?m h?c 2018- 2019
 

 

Kính g?i:

B? Giáo d?c và ?ào t?o


 Xổ số trực tiếp Th?c hi?n theo Th?ng t? s? 36/2017/TT-BGD?T ngày 07 tháng 12 n?m 2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o, Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP. HCM (HUTECH) báo cáo n?i dung c?ng khai n?m h?c 2018-2019 nh? sau: 

1. C?ng khai cam k?t ch?t l??ng ?ào t?o c?a HUTECH n?m h?c 2018 -2019 Bi?u m?u 17

2. C?ng khai th?ng tin ch?t l??ng ?ào t?o th?c t? c?a HUTECH n?m h?c 2018 -2019 Bi?u m?u 18

3. C?ng khai th?ng tin c? s? v?t ch?t c?a HUTECH n?m h?c 2018 -2019 Bi?u m?u 19

4. C?ng khai th?ng tin v? ??i ng? gi?ng viên c? h?u c?a HUTECH n?m h?c 2018 -2019 Bi?u m?u 20

5. C?ng khai tài chính c?a HUTECH n?m h?c 2018 -2019 Bi?u m?u 21


Các n?i dung trên xem ph? l?c ?ính kèm.

Xổ số trực tiếp Tran tr?ng.

 

N?i nh?n:

- Nh? trên (?? báo cáo);

- C?ng b? trên trang th?ng tin ?i?n t? Nhà tr??ng;

- L?u: VPT.

HI?U TR??NG

 

 

(?? ky)

 

H? ??c L?c

 

 

 

 

S? 475A ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh

Xổ số trực tiếp?T: (028) 5445 7777, Fax: (028) 5445 4444

E-Mail: hutech@hutech.edu.vn Website: kpimatrix.com

 

 
 
 
 
 
 
14578444