BáO CáO 3 C?NG KHAI 2017-2018

B? GIáO D?C Và ?àO T?O

TR??NG ??I H?C C?NG NGH? TP. HCM

 

C?NG HòA X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p – T? do – H?nh phúc

 

S?: 09/?KC

TP. H? Chí Minh, ngày 10 tháng 01 n?m 2018

V/v th?c hi?n báo cáo ba c?ng khai ??nh k?
n?m h?c 2017- 2018
 

 

Kính g?i:

V? K? ho?ch – Tài chính

B? Giáo d?c và ?ào t?o

 

Th?c hi?n quy ch? ba c?ng khai c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o theo Th?ng t? s? 09/2009/TT-BGD?T ngày 07/05/2009, Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP. HCM (HUTECH) báo cáo ba c?ng khai n?m h?c 2017 - 2018 nh? sau:

1. C?ng khai cam k?t ch?t l??ng giáo d?c và ch?t l??ng giáo d?c th?c t?

a) Cam k?t ch?t l??ng giáo d?c: C?ng khai cam k?t ch?t l??ng ?ào t?o ??i v?i các b?c ?ào t?o h? chính quy; cam k?t các ?i?u ki?n mà sinh viên ???c th? h??ng khi vào h?c t?i tr??ng theo Bi?u m?u 20.

b) C?ng khai ch?t l??ng giáo d?c th?c t?: C?ng khai t? l? sinh viên t?t có vi?c làm theo Bi?u m?u 21.

2. C?ng khai ?i?u ki?n ??m b?o ch?t l??ng giáo d?c

a) C? s? v?t ch?t: C?ng khai di?n tích sàn xay d?ng ph?c v? tr?c ti?p cho quá trình ?ào t?o theo Bi?u m?u 22.

b) ??i ng? nhà giáo,cán b? qu?n ly và nhan viên: C?ng khai ??i ng? gi?ng viênc? h?u và h?p ??ng dài h?n theo Bi?u m?u 23.

3. C?ng khai tài chính: C?ng khai tài chính theo Bi?u m?u 24.

Xổ số trực tiếpCác n?i dung trên xem Ph? l?c ?ính kèm.

Xổ số trực tiếpTran tr?ng.

 

N?i nh?n:

- Nh? trên (?? báo cáo);

- C?ng b? trên trang th?ng tin ?i?n t? Nhà tr??ng;

- L?u: P.TC-HC.

HI?U TR??NG

 

 

(?? ky)

 

H? ??c L?c

 

 

 

 

Xổ số trực tiếpS? 475A ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh

Xổ số trực tiếp?T: (028) 5445 7777, Fax: (028) 5445 4444

E-Mail: hutech@hutech.edu.vn Website: kpimatrix.com

 

 
 
 
 
 
 
2546