Ki?m ??nh ch??ng trình ?ào t?o
Ngành C?ng ngh? th?ng tin và ngành K? toán ??t ki?m ??nh ch?t l??ng ch??ng trình ?ào t?o

Tháng 9/2019, HUTECH ti?n hành th?c hi?n ch??ng trình ki?m ??nh ch?t l??ng c?p ch??ng trình ?ào t?o theo Th?ng t? 04/2016/TT-BGD?T c?a B? GD&?T ban hành v?i 11 tiêu chu?n, 50 tiêu chí v?i ngành C?ng ngh? th?ng tin và ngành K? toán trình ?? ??i h?c, ??t k?t qu? 96% t? l? các tiêu chí th?a yêu c?u.
 
Gi?y ch?ng nh?n ngành C?ng ngh? th?ng tin ??t chu?n ki?m ??nh ch?t l??ng ch??ng trình ?ào t?o
 
Gi?y ch?ng nh?n ngành K? toán ??t chu?n ki?m ??nh ch?t l??ng ch??ng trình ?ào t?o
 
Ngành Qu?n tr? kinh doanh và ngành K? thu?t ?i?n ??t ki?m ??nh ch?t l??ng ch??ng trình ?ào t?o

Tháng 11/2019, ngành Qu?n tr? doanh doanh và ngành K? thu?t ?i?n c?a HUTECH ???c ti?n hành ki?m ??nh ch?t l??ng c?p ch??ng trình ?ào t?o theo Th?ng t? 04/2016/TT-BGD?T c?a B? GD&?T ban hành v?i 11 tiêu chu?n, 50 tiêu chí, ??t k?t qu? 82% t? l? các tiêu chí th?a yêu c?u.
 

 
Gi?y ch?ng nh?n ngành Qu?n tr? kinh doanh ??t chu?n ki?m ??nh ch?t l??ng ch??ng trình ?ào t?o


Gi?y ch?ng nh?n ngành K? thu?t ?i?n ??t chu?n ki?m ??nh ch?t l??ng ch??ng trình ?ào t?o

 
14583300