Ti?ng Vi?t | EnglishXổ số trực tiếp

TH? VI?N ?NH

T?NG QUAN V? TR??NG

Tr? s?
?i?n Biên Ph?
C? s?
Ung V?n Khiêm
Vi?n C?ng ngh? Cao
HUTECH
Trung tam ?ào t?o
Nhan l?c Ch?t l??ng cao
H? th?ng Th? vi?n H? th?ng phòng th?c hành
 Nhà hàng - Khách s?n
H? th?ng phòng th?c hành
m?i tr??ng, th?c ph?m
Trung tam ?ào t?o
V?n hóa - Ngh? thu?t

XEM TI?P >>

 


S? KI?N - HO?T ??NG

B? tr??ng Phùng Xuan Nh? th?m HUTECH

L? khai gi?ng Ti?n s?,     Th?c s? n?m 2016

Khoa D??c HUTECH ky k?t v?i B?nh vi?n Gia ??nh Ngày h?i vi?c làm & K?t n?i doanh nghi?p n?m 2016
HUTECH và Intercontinental Asiana  Sài Gòn ky k?t

Sinh viên HUTECH t?i VN Fashion Week 2016

Sinh viên HUTECH giao l?u v?i Vua ??u b?p M? Gala Bài hát vi?t - ?ài truy?n hình VN t? ch?c t?i HUTECH

 XEM TI?P >>

 


PHONG TRàO SINH VIêN

Gi?i bóng chuy?n sinh viên toàn thành ph? 2016 Gi?i th? hình sinh viên -  FITTNESS TP.HCM 2016 Siêu m?u Xuan Lan giao l?u cùng sinh viên MTV School Tour 2016 - Ngh? s? MTV giao l?u SV
Sinh viên HUTECH d?
gi?i bóng ?á VUG 2016
S?i ??ng t?p hu?n cán b? ?oàn - H?i 2016 H?i thao
Sinh viên, H?c sinh 
Chi?n d?ch tình nguy?n
Mùa hè xanh 

  XEM TI?P >>

 


H?C T?P - THI ?UA

Nhi?u ?? án Thi?t k? n?i th?t ?n t??ng Ch??ng trình k?t thúc m?n h?c c?a SV Du l?ch - Nhà hàng - Khách s?n Cu?c thi "T?i là D??c s?" - Khoa D??c Ch??ng trình Kh?i nghi?p cùng VP BANK n?m 2016
SV ki?n t?p, ho?t ??ng th?c t? khu c?ng nghi?p Long H?u Sinh viên HUTECH Top 20 Doanh nhan Vi?t Nam Sinh viên - Gi?ng viên Qu?c t? t?i HUTECH Gi?i th??ng L??ng V?n Can ??n v?i HUTECH

  XEM TI?P >>

 

589