PHONG TRàO SINH VIêN

PHONG TRàO SINH VIêN

Gi?i bóng chuy?n toàn thành ph? Gi?i th? hình sinh viên FITTNESS Giao l?u siêu m?u Xuan Lan MTV SCHOOL TOUR
Gi?i bóng r? Ho?t ??ng "Hát cho b?n bè t?i 2016" Hoa h?u n?m 2014 Liên hoan ca khúc cách m?ng n?m 2015
Sinh viên HUTECH d?
gi?i bóng ?á VUG 2016
T?p hu?n
cán b? ?oàn 2016
H?i thao
Sinh viên, H?c sinh 2011
Chi?n d?ch tình nguy?n
Mùa hè xanh 2011
H?i tr?i và ?êm h?i
v?n hoá hàng n?m
Ho?t ??ng v?n ngh?
các khoa trong Tr??ng
V?n ngh? CMT8
và ?ón SV C? Th?c hành
Ho?t ??ng l?nh v?c
v? thu?t - th? thao
   
H?i thao
Sinh viên, H?c sinh 2011
Chi?n d?ch tình nguy?n
Mùa hè xanh 2011
   
1971