h?c t?p - thi ?ua

S? KI?N - HO?T ??NG

B? tr??ng Phùng Xuan Nh?
th?m HUTECH

L? khai gi?ng Th?c s?, Ti?n s?
n?m 2016

Khoa D??c ky k?t
B?nh vi?n Gia ??nh
Khoa D??c ky k?t
C?ng ty TNHH Sun Garden
Sinh viên HUTECH giao l?u v?i Vua ??u b?p M? Gala Bài hát vi?t - ?ài truy?n hình VN t? ch?c t?i HUTECH Ngày h?i vi?c làm n?m 2016 Thành l?p CLB Doanh nhan HUTECH
HUTECH và Intercontinental Asiana   Sài Gòn ky k?t

Sinh viên HUTECH t?i VN Fashion Week 2016

B? tr??ng Ph?m V? Lu?n
th?m & làm vi?c t?i HUTECH
SV HUTECH ??t gi?i cao t?i H?i thi V?n ngh? toàn qu?c
SV HUTECH t?i cu?c thi
Hoa h?u dan t?c VN 2011
L? khai gi?ng n?m h?c
2011 - 2012
Cu?c thi
HUTECH Designer 2011
L? phát ??ng cu?c thi
HUTECH Designer 2012

 
1970