Ki?m ??nh c? s? giáo d?c
Tr??ng ??i h?c ??u tiên ??t chu?n ki?m ??nh c? s? giáo d?c theo tiêu chu?n m?i

N?m 2018, HUTECH tiên phong là tr??ng ??i h?c ??u tiên trên c? n??c ??t chu?n ki?m ??nh c? s? giáo d?c theo tiêu chu?n m?i c?a B? GD&?T v?i 25 tiêu chu?n và 111 tiêu chí theo h??ng ti?p c?n AUN - QA (B? tiêu chu?n Ki?m ??nh ch?t l??ng c?a M?ng l??i ??i h?c ??ng Nam á - ASEAN University Network - Quality Assurance).
Gi?y ch?ng nh?n HUTECH ??t chu?n ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c do Trung tam Ki?m ??nh Ch?t l??ng Giáo d?c, ??i h?c ?à N?ng c?p
14583299