HO?T ??NG SINH VIêN
??ng hành cùng n? sinh HUTECH t?i các cu?c thi nhan s?c danh giá! T?i nay (20/11), Nguy?n Lê Ng?c Th?o - n? sinh Khoa Qu?n tr? kinh doanh HUTECH - s? b??c vào ?êm thi cu?i cùng c?a Hoa h?u Vi?t Nam 2020. Hai sinh...
Sinh viên Vi?n K? thu?t HUTECH “cháy” h?t mình trong ?êm Gala “S?ng cùng ?am mê” V?a qua, Gala v?n ngh? “S?ng cùng ?am mê” c?a sinh viên Vi?n K? thu?t tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? di?n ra s?i n?i t?i Trung tam ?ào...
Miss HUTECH 2021 - Thêm c? h?i cho n? sinh HUTECH t?a sáng cùng cu?c thi Nh?m t?o ?i?u ki?n cho nhi?u thí sinh kh?ng th? tham gia tr?c ti?p ??t s? kh?o các ngày 12,13/11, Ban t? ch?c Miss HUTECH 2021 quy?t ??nh s? t?...
Khoa Ki?n trúc - M? thu?t HUTECH mang ?am mê thi?t k? và sáng t?o ??n các tr??ng THPT t?i TP.HCM Ngày 14/11 v?a qua, Ban Ch?p hành ?oàn khoa Ki?n trúc - M? thu?t tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? ??n giao l?u v?i các b?n h?c sinh...
HUTECH s? t? ch?c 2 bu?i Hi?n máu tình nguy?n vào các ngày 01 và 03/12 t?i ?ay Ngày h?i ???c t? ch?c hai bu?i t?i 2 ??a ?i?m h?c t?p c?a tr??ng là Tr? s? chính – 475A ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh và Trung tam ?ào...
Nhìn l?i “tu?n s? ki?n” s?i ??ng c?a sinh viên Khoa Truy?n th?ng - Thi?t k? HUTECH Sinh viên Khoa Truy?n th?ng - Thi?t k? HUTECH ?? có d?p tr?i nghi?m c?ng vi?c c?a nh?ng “event planner” th?c th? khi t? mình t? ch?c các s? ki?n...
Giám kh?o cu?c thi Thi?t k? áo l?p mùa 2 “mách n??c” bí quy?t sáng t?o Kh?ng ch? là san ch?i ?? các b?n h?c sinh THPT trên kh?p c? n??c th? hi?n s? sáng t?o, cá tính và b?n s?c c?a l?p mình, “Follow Your Dream” còn là...
Vi?n Khoa h?c X? h?i & Nhan v?n HUTECH tri an nh?ng “chuy?n ?ò tình ngh?a” nhan ngày 20/11 Ngày 14/11, Vi?n Khoa h?c X? h?i & Nhan v?n HUTECH ?? t? ch?c cu?c thi làm quà Handmade v?i ch? ?? “Chuy?n ?ò tình ngh?a” nh?m chào m?ng ngày Nhà...
Sinh viên HUTECH vi?t ??c m? ?? nh?n H?c b?ng COLONEL-NESS Ngay t? bay gi?, t?t c? sinh viên c?a tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) có th? vi?t ??c m?, hoài b?o ?ang ?p ? c?a mình khi ??n v?i gi?ng...
Gi?ng viên và sinh viên Ki?n trúc - M? thu?t HUTECH tham quan “c?ng trình th? k?” c?a TP.HCM V?a qua, ?oàn gi?ng viên, sinh viên Khoa Ki?n trúc - M? thu?t HUTECH ?? ??n tham quan tuy?n Metro s? 1 t?i Ga Nhà hát TP.HCM - c?ng trình ???c m?nh...
TR??NG ??I H?C ??I TáC