TIN HUTECH
[25 n?m HUTECH] - Hành trình th?c hi?n nhi?m v? s?ng còn v?i ni?m tin b?n b? t? nh?ng ?i?u "kh?ng tin ???c" "Chúng ta ?? “kh?i ??u nan” ?? vi?t nên nh?ng trang s? vàng, và chúng ta có quy?n k? v?ng vào nh?ng trang s? m?i v? vang h?n n?a" - GVCC. Nguy?n...
HUTECH có 03 nhà khoa h?c vào top x?p h?ng có t?m ?nh h??ng nh?t th? gi?i 2020 Ngày 08/11/2020, T?p chí PLoS Biology c?a Hoa K? ?? c?ng b? danh sách 100.000 nhà khoa h?c hàng ??u trên th? gi?i có ?nh h??ng l?n nh?t n?m 2020....
HUTECH s? ?ón nh?n Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Nh?t t?i L? k? ni?m 25 n?m thành l?p Tr??ng 15/11 M?t trong nh?ng s? ki?n tr?ng ??i nh?t c?a HUTECH - L? k? ni?m 25 n?m thành l?p Tr??ng (26/4/1994 - 26/4/2020) và ?ón nh?n Huan ch??ng Lao ??ng...
?m áp “Ngày h?i ng?” c?a c?u sinh viên HUTECH nhan k? ni?m 25 n?m thành l?p tr??ng H??ng t?i L? K? ni?m 25 n?m thành l?p tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH), nhi?u th? h? C?u sinh viên HUTECH ?? có d?p h?i ng? cùng th?y c?,...
Nhi?u nghiên c?u giá tr? ???c c?ng b? t?i H?i th?o The International Conference on Science, Technology and Society Studies (STS) 2020 Sáng 6/11, H?i th?o khoa h?c The International Conference on Science, Technology and Society Studies (STS) 2020 do Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM...
Shark Lê ??ng Khoa: “Kh?i nghi?p, ti?n kh?ng ph?i là th? lo l?ng trên h?t” ??n v?i sinh viên HUTECH trong ch??ng trình Giao l?u Doanh nhan - Sinh viên chi?u 05/11, doanh nhan Lê ??ng Khoa (Shark Khoa) nh?n nh?: "?? chu?n...
Caravan Doanh nhan HUTECH ti?p t?c n?i dài hành trình yêu th??ng ?n t??ng trên cung ???ng TP.HCM - Ti?n Giang Sáng 31/10, Caravan Doanh nhan v?i ch? ?? “Hành trình k?t n?i trái tim” ?? chính th?c kh?i hành t?i Tr? s? HUTECH - 475A ?i?n Biên Ph?.
Nhi?u nhà khoa h?c s? tham d? H?i th?o khoa h?c qu?c t? (STS 2020) do HUTECH t? ch?c vào ngày 6/11 t?i ?ay Ngày 06/11 t?i ?ay, HUTECH s? t? ch?c H?i th?o khoa h?c qu?c t? “The International Conference on Science, Technology and Society Studies” - STS 2020.
??m ng??c th?i gian, ?ón “Ngày h?i ng?” c?a H?i C?u sinh viên HUTECH Ngày 08/11 t?i, HUTECH s? t? ch?c Ngày h?i C?u sinh viên “HUTECH - Ngày h?i ng?”, nh?m t?o c? h?i ?? các th? h? ?àn anh, ?àn ch? C?u sinh viên v?...
Miss HUTECH 2021 chính th?c phát ??ng - B?n ?? s?n sàng? Miss HUTECH 2021 - “san ch?i nhan s?c” ???c tr?ng ??i nh?t c?a sinh viên tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) - ?? chính th?c phát ??ng, mang...
TR??NG ??I H?C ??I TáC