Vi?n ?ào t?o Qu?c t? HUTECH g?p g? sinh viên ch??ng trình C? nhan 01 n?m c?a UCP
V?a qua, Vi?n ?ào t?o Qu?c t? tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? t? ch?c bu?i G?p g? sinh viên ch??ng trình C? nhan 01 n?m ngành Qu?n tr? nhà hàng & ngh? thu?t ?m th?c, thu?c ch??ng trình h?p tác ?ào t?o gi?a HUTECH và ?H Cergy-Pontoise (CY Cergy Paris University - UCP, Pháp).
 
Bu?i g?p g? có s? tham gia c?a PGS.TS. Phan ?ình Nguyên - Phó Hi?u Tr??ng HUTECH, Vi?n Tr??ng Vi?n ?ào t?o Qu?c t?; ThS. Nguy?n Lan H??ng - Phó Vi?n Tr??ng Vi?n ?ào t?o Qu?c t?; ThS. Chau Ng?c Lang - Phó Vi?n Tr??ng Vi?n ?ào t?o Qu?c t?; ThS. T?ng Th?ng Nhan - Phó Tr??ng Khoa Qu?n tr? Du l?ch - Nhà hàng - Khách s?n và ?ng Felipe Diaz Marin - ??i di?n ?H Cergy-Pontoise.

 
L?nh ??o Nhà tr??ng, Vi?n ?ào t?o Qu?c t? và các ??n v? tham d? ch??ng trình g?p m?t 

T?i ?ay, PGS.TS. Phan ?ình Nguyên chia s?: “Ch??ng trình liên k?t ?ào t?o gi?a HUTECH - UCP mang ??n cho các b?n sinh viên nh?ng ki?n th?c, k? n?ng thi?t th?c ?? h?i nh?p t?t v?i th? tr??ng lao ??ng toàn c?u. T?i tin c? h?i th?ng ti?n s? m? r?ng h?n v?i các b?n - nh?ng ng??i ?? th? h??ng các giá tr? giáo d?c tiên ti?n t? ?H Cergy Pontoise - khi các b?n t? tin ?ng tuy?n vào các Nhà hàng hàng ??u và kh?ng ??nh b?n l?nh c?a mình.
 

PGS.TS. Phan ?ình Nguyên - Phó Hi?u tr??ng HUTECH, Vi?n tr??ng Vi?n ?ào t?o Qu?c t?
 
V?i vai trò là ??i di?n c?a ?H Cergy Pontoise, ?ng Felipe Diaz Marin c?ng th?ng tin ??n các b?n sinh viên HUTECH l?ch s? thành l?p, phát tri?n c?a ng?i tr??ng danh ti?ng hàng ??u trong ngành Qu?n tr? nhà hàng t?i chau ?u này. ?ng c?ng gi?i thi?u ch??ng trình ?ào t?o, các ph??ng pháp gi?ng d?y và t?i luy?n chuyên m?n cho sinh viên cùng nh?ng quy chu?n v? ??ng ph?c, tác phong mà các b?n sinh viên c?n n?m r?.

 
?ng Felipe Diaz Marin gi?i thi?u UCP - m?t trong nh?ng ??i h?c uy tín hàng ??u trong l?nh v?c Qu?n tr? nhà hàng ? chau ?u
 
???c bi?t, ch??ng trình C? nhan 01 n?m ngành Qu?n tr? nhà hàng & ngh? thu?t ?m th?c gi?a HUTECH - UCP ?ào t?o hoàn toàn b?ng ti?ng Anh. Sinh viên t?t nghi?p ???c nh?n b?ng C? nhan do ?H Cergy-Pontoise c?p, có giá tr? toàn c?u và là “chìa khóa” ?? các b?n m? ra các c? h?i th?ng ti?n trong h?c t?p chuyên m?n, s? nghi?p ? các qu?c gia phát tri?n trên toàn th? gi?i.
 

Ti?t m?c múa ??p m?t t?i ch??ng trình g?p m?tCh??ng trình C? nhan 01 n?m ngành Qu?n tr? nhà hàng & ngh? thu?t ?m th?c s? là b? phóng ?? các b?n tr? t? tin v??n ra bi?n l?n

 
V?i nh?ng chia s? h?u ích, thi?t th?c và c? nh?ng l?i chúc chan thành t? L?nh ??o, gi?ng viên hai tr??ng HUTECH và ?H Cergy Pontoise, mong r?ng các b?n sinh viên ch??ng trình C? nhan 01 n?m ngành Qu?n tr? nhà hàng & ngh? thu?t ?m th?c s? cùng có m?t n?m h?c ??y thú v? và thành c?ng, s?n sàng b??c ra bi?n l?n.

Tin: Ph?m Thi
?nh: T? Media
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14588787