Ti?ng Vi?t | EnglishXổ số trực tiếp

Cùng “th? like” và ?ng h? các clip c?a sinh viên HUTECH t?i cu?c thi “Nói ti?ng Hàn online 2020 - 2021”
Nh?m nang cao tinh th?n say mê ng?n ng? Hàn, H?i ??ng xúc ti?n cu?c thi nói ti?ng Hàn online cùng v?i Vi?n ?ánh giá n?ng l?c ti?ng Hàn ?? phát ??ng cu?c thi “Nói ti?ng Hàn online 2020 - 2021” dành cho các b?n sinh viên yêu thích ng?n ng? và v?n hóa c?a ??t n??c Hàn Qu?c.

Theo ?ó, Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) và tr??ng ??i h?c Songgok (Thành ph? Chuncheon, t?nh Gangwon,Hàn Qu?c) là nhà tài tr? chính cho cu?c thi. HUTECH c?ng là m?t trong 8 tr??ng trên toàn qu?c tham gia cu?c thi l?n này.

 

Cu?c thi s? di?n ra ??n 30/01/2021 v?i 4 vòng thi

???c bi?t, cu?c thi “Nói ti?ng Hàn online” di?n ra t? 01/09/2020 ??n 30/01/2021 v?i 4 vòng thi l?n l??t là: K-Pop (Hát ti?ng Hàn), K-Dance (Nh?y Hàn Qu?c), K-Speech (Nói ti?ng Hàn), K-Show (Di?n k?ch, ho?t c?nh, hài, hát k?ch…). M?i vòng thi s? có 02 ph?n thi g?m: Ph?n 1 - Thí sinh t? quay và g?i clip cho Ban t? ch?c; Ph?n 2 - Ban t? ch?c th?c hi?n quay clip cho thí sinh. Theo ?ó, ?i?m ? ph?n 1 chi?m 30% (l??t view Youtube 10%, l??t like Youtube 10%, Gempik - ?ng d?ng trên ?i?n tho?i 10%), ?i?m ? ph?n 2 chi?m 30% (ch? tính l??t bình ch?n trên ?ng d?ng Gempik) và 40% ?i?m t? Ban giám kh?o. Hi?n t?i, cu?c thi ?ang b??c vào vòng K-Dance và th?i gian bình ch?n cho các clip c?a vòng K-Dance s? k?t thúc vào ngày 03/12/2020.

H?y cùng theo d?i và ti?p thêm s?c m?nh cho HUTECH-ers t?i cu?c thi “Nói ti?ng Hàn online 2020 - 2021” b?ng cách vào xem và like clip nhé!

Tin: ánh Nguy?t
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14588813