Ti?ng Vi?t | EnglishXổ số trực tiếp

H?i thao Vi?n K? thu?t HUTECH chính th?c khai m?c v?i h?n 1000 v?n ??ng viên

Sáng 29/11, Vi?n K? thu?t tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP. HCM (HUTECH) t?ng b?ng t? ch?c l? khai m?c H?i thao sinh viên n?m h?c 2020-201 trong kh?ng khí s?i n?i, tràn ??y nhi?t huy?t c?a ??ng ??o v?n ??ng viên. H?i thao thu hút h?n 1000 sinh viên tham gia.
 
L? khai m?c di?n ra t?i Trung tam ?ào t?o Nhan l?c Ch?t l??ng cao HUTECH (Khu C?ng ngh? cao TP.HCM, Q.9) v?i s? tham d? c?a TS. Nguy?n V?n Nhanh - Phó Vi?n tr??ng Vi?n K? thu?t HUTECH, th?y Nguy?n Ng?c Linh - Phó Tr??ng phòng C?ng tác sinh viên cùng các th?y c?, sinh viên c?a Vi?n.

 

TS. Nguy?n V?n Nhanh tuyên b? khai m?c H?i thao sinh viên Vi?n K? thu?t HUTECH n?m h?c 2020-2021


Th?y Nguy?n Ng?c Linh - Phó Tr??ng Phòng C?ng tác sinh viên t?i L? khai m?c H?i thao


??ng ??o các b?n sinh viên ?? ??n tham d? L? khai m?c H?i thao

 
Mùa gi?i n?m nay, các v?n ??ng viên c?a Vi?n K? thu?t HUTECH s? cùng nhau tranh tài ? 08 b? m?n thi ??u: Bóng chuy?n, Bóng ?á, Kéo co, C?u l?ng, C? vua, Bóng r?, Ch?y vi?t d? và ?i?n kinh (100m; 4x50m).

 
Kéo co và ?i?n kinh là hai m?n thi ??u kh?i ??ng mùa H?i thao s?i n?i c?a sinh viên Vi?n K? thu?t HUTECH

 

???c bi?t, H?i thao kh?ng ch? giúp xay d?ng thói quen luy?n t?p th? d?c th? thao trong c?ng ??ng sinh viên Vi?n k? thu?t HUTECH mà còn là d?p ?? các t?p th? l?p c? xát, giao l?u sau nh?ng gi? h?c t?p, nghiên c?u mi?t mài. Bên c?nh ?ó, ?ay c?ng là d?p ?? Vi?n K? thu?t HUTECH “ch?n m?t g?i vàng”, tìm ra nh?ng tài n?ng tranh tài ? H?i thao sinh viên c?p Tr??ng c?ng nh? các gi?i khác. 
 


V?i s? tham gia c?a h?n 1000 v?n ??ng viên, H?i thao Vi?n K? thu?t HUTECH ???c k? v?ng s? là "ng?n c?" lan t?a vi?c luy?n t?p th? d?c th? thao cho sinh viên toàn Tr??ng

 
C?ng trong kh?ng khí s?i n?i c?a ngày khai m?c, b? m?n Kéo co ?? di?n ra trong ti?ng hò reo, c? v? tinh th?n cho t?t c? v?n ??ng viên. H?y cùng xem l?i nh?ng hình ?nh c?a ngày cu?i tu?n ??y h?ng kh?i c?a sinh viên HUTECH nhé!

 


 


Tin: Ph?m Thi
?nh: Vi?n K? thu?t HUTECH
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng

14588815