Ti?ng Vi?t | EnglishXổ số trực tiếp

HUTECH-ers “s? gi?t máu ?ào, trao ni?m hy v?ng” cùng c?ng ??ng và x? h?i
Sáng nay (01/12), Ngày h?i Hi?n máu tình nguy?n ??t 02 do ?oàn Thanh niên - H?i Sinh viên tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ph?i h?p cùng H?i Ch? th?p ?? TP.HCM t? ch?c, ?? di?n ra t?i Tr? s? Tr??ng v?i s? tham gia c?a ??ng ??o sinh viên.
 
Ngay t? s?m, ??ng ??o sinh viên HUTECH ?? ??n ??ng ky hi?n máu t?i s?nh A và B, s?n sàng chia s? nh?ng gi?t máu quy giá ??n nh?ng hoàn c?nh khó kh?n trong c?ng ??ng.

 Sinh viên HUTECH x?p hàng ??ng ky hi?n máu và ki?m tra s?c kh?e

B?n Nguy?n Th? Ph??ng Th?o (tan sinh viên Vi?n Khoa h?c ?ng d?ng HUTECH) chia s?: “?ay là l?n ??u tiên mình tham gia ho?t ??ng, phong trào t?i Tr??ng. Mình ?? tìm hi?u và bi?t r?ng, hi?n máu là ?i?u c?n thi?t ?? h? tr?, giúp ?? nh?ng b?nh nhan ?ang r?t c?n máu ?? duy trì s? s?ng, nên mình ?? ??ng ky tham gia ngay. Hi?n máu c?ng r?t t?t cho s?c kh?e n?a, nên mình s? còn ti?p t?c tham gia nh?ng ??t sau ?? cùng chia s? v?i m?i ng??i.
 


Nh?ng hình ?nh t? ngh?a c? cao ??p c?a sinh viên
 
Bên c?nh ?ó, Ngày h?i còn có s? tham gia “chia s? gi?t ?ào” t? t?p th? Cán b? - Gi?ng viên - Nhan viên HUTECH. Nhi?u th?y c? c?ng ?? ??ng ky và x?p hàng t? s?m ?? có th? chung tay phát huy truy?n th?ng “t??ng than t??ng ái” c?a tu?i tr? HUTECH, góp ph?n làm ??y ngan hàng máu ?? k?p th?i c?u ch?a cho các b?nh nhan.
...và cán b? - gi?ng viên - nhan viên HUTECH góp ph?n c?u ch?a các b?nh nhan
 
???c bi?t, Ngày h?i hi?n máu tình nguy?n ??t 02 s? ti?p t?c di?n ra t?i Tòa nhà E1 - Trung tam ?ào t?o Nhan l?c ch?t l??ng cao HUTECH (Khu C?ng ngh? cao, Q.9) vào ngày 03/12 t?i. ?ay là d?p ?? các b?n sinh viên HUTECH cùng san s? yêu th??ng ??n c?ng ??ng th?ng qua phong trào ??y y ngh?a nhan v?n này.

Tin: Hoàng Th??ng
?nh: Hoàng Thanh
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14588823