Ti?ng Vi?t | EnglishXổ số trực tiếp

HUTECH t? ch?c l?y y ki?n ph?n h?i các bên n?m h?c 2020-2021
Nh?m duy trì c?ng tác ??m b?o, ki?m ??nh ch?t l??ng, và nang cao hi?u qu? gi?ng d?y c?a gi?ng viên, tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) t? ch?c kh?o sát, l?y y ki?n ph?n h?i t? các bên liên quan n?m h?c 2020-2021.

Ho?t ??ng kh?o sát này ???c tri?n khai ??nh k? hàng n?m nh?m ??m b?o quy?n l?i h?c t?p c?a sinh viên, duy trì và kh?ng ng?ng nang cao ch?t l??ng giáo d?c m?t cách toàn di?n. Theo ?ó, ??t kh?o sát l?y y ki?n ph?n h?i c?a sinh viên v? ho?t ??ng gi?ng d?y c?a gi?ng viên trong H?c k? 1A n?m h?c 2020-2021 s? ???c b?t ??u t? ngày 09/11/2020. 

 

Ho?t ??ng l?y y ki?n kh?o sát ng??i h?c góp ph?n nang cao ch?t l??ng ?ào t?o c?a Nhà tr??ng
 
Ho?t ??ng l?y y ki?n ph?n h?i c?a sinh viên c?ng là m?t trong nh?ng ?i?u ki?n ?? sinh viên ???c truy c?p vào h? th?ng th?ng tin cá nhan c?a mình. Nh?ng y ki?n ?óng góp ?ánh giá thi?t th?c s? là c?n c? ?? Ban Giám hi?u và L?nh ??o Nhà tr??ng ti?p t?c c?i ti?n, nang cao ch?t l??ng ??i ng? gi?ng viên gi?ng d?y trong Tr??ng. 
Sinh viên tham gia th?c hi?n kh?o sát và ?óng góp y ki?n v? Nhà tr??ng b?ng cách th?c hi?n các b??c sau:
 
>>> B??c 1: Truy c?p website: kpimatrix.com → ch?n m?c Sinh viên → Ch?n Y ki?n sinh viên v? Ho?t ??ng gi?ng  c?a GV ho?c vào ???ng link 
>>> B??c 2: Sinh viên ??ng nh?p vào tài kho?n ?? th?c hi?n kh?o sát
>>> B??c 3: ?óng góp y ki?n ph?n h?i v? ho?t ??ng gi?ng d?y c?a Gi?ng viên theo t?ng m?n h?c
 

 
Ho?t ??ng l?y y ki?n ph?n h?i c?a sinh viên v? ho?t ??ng gi?ng d?y c?a gi?ng viên c?ng là m?t trong nh?ng tiêu chí ?? ?ánh giá ?i?m rèn luy?n c?a sinh viên. Nh?ng y ki?n ?óng góp ?ánh giá thi?t th?c s? là c?n c? ?? Ban Giám hi?u và L?nh ??o Nhà tr??ng ti?p t?c c?i ti?n, nang cao ch?t l??ng ??i ng? gi?ng viên gi?ng d?y trong Tr??ng.
 
Trong n?m h?c này, Nhà tr??ng c?ng ti?n hành l?y y ki?n ph?n h?i các bên liên quan nh?m ?ánh giá toàn di?n ch??ng trình ?ào t?o, ho?t ??ng gi?ng d?y c?ng nh? c?ng tác h? tr? c?a các ??n v? trong Tr??ng. L? trình th?c hi?n c? th? nh? sau:
 
HO?T ??NG TH?I GIAN HìNH TH?C
L?y y ki?n sinh viên v? khóa h?c 26/4/2021 - 25/7/2021
(??u HK2 - h?t HK2B)
Kh?o sát t?i website
L?y y ki?n sinh viên t?t nghi?p Th?c hi?n trong su?t n?m h?c (vào các d?p L? t?t nghi?p và trao b?ng t?t nghi?p, k?t thúc vào 31/8/2021) Kh?o sát t?i website
L?y y ki?n sinh viên v? c?ng tác h? tr? c?a các ??n v? 26/4/2021 - 25/7/2021
(??u HK2 - h?t HK2B)
Kh?o sát t?i website

Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14588677