H?n 120 gi?ng viên HUTECH tham gia t?p hu?n Xay d?ng Rubric nh?m ?ánh giá chu?n ??u ra c?a sinh viên
Sáng ngày 21/11, Trung tam ??m b?o ch?t l??ng tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ph?i h?p v?i V?n phòng tr??ng ?? t? ch?c bu?i t?p hu?n “Xay d?ng Rubric - S? d?ng ?? ?o l??ng ?ánh giá k?t qu? h?c t?p c?a sinh viên” dành cho gi?ng viên Tr??ng.
 
Bu?i t?p hu?n có s? tham gia c?a h?n 120 th?y c? là L?nh ??o, Gi?ng viên các Phòng/Ban/Khoa/Vi?n và ???c ch? trì b?i GVC.ThS. Nguy?n Th? Sáu - Giám ??c Trung tam ??m b?o ch?t l??ng HUTECH. Bu?i t?p hu?n Xay d?ng Rubric nh?m gi?i thi?u ??n các th?y c? gi?ng viên v? c?ng c? này m?t cách toàn di?n, ph?c v? hi?u qu? cho c?ng tác gi?ng d?y và ki?m ??nh ch?t l??ng t?i HUTECH.
 

GVC.ThS. Nguy?n Th? Sáu gi?i thi?u thang ?ánh giá Rubric ??n các gi?ng viên
 
T?i bu?i t?p hu?n, GVC.ThS. Nguy?n Th? Sáu ?? gi?i thi?u Rubric ??n các th?y c? gi?ng viên HUTECH. C? th?, Rubric - thang ?ánh giá - là m?t c?ng c? ?ánh giá k?t qu? làm vi?c d?a vào các tiêu chí xác ??nh tr??c, có phan lo?i d?a trên th? b?c x?p h?ng cho t?ng tiêu chí; ???c xay d?ng b?i gi?ng viên và có th? có s? tham gia c?a sinh viên. Rubric là b?ng m? t? chi ti?t, h? th?ng g?m các tiêu chí (v? ki?n th?c, k? n?ng, thái ??) c?n ??t và m?c ?? ??t ???c ?? ???c ?ánh giá là hoàn thành m?c tiêu cu?i cùng khi th?c hi?n m?t nhi?m v? c? th?.

 

Các th?y c? là l?nh ??o, gi?ng viên thu?c các ??n v? trong Tr??ng tham d? t?p hu?n
 
Các lo?i Rubric dùng trong d?y h?c ???c thi?t k? cho các m?c ?ích ?ánh giá khác nhau, song ??u d?a trên cùng m?t nguyên t?c chung: so sánh, ??i chi?u và ki?m ch?ng k?t qu? ??t ???c v?i các chu?n và tiêu chí ?? ???c th?ng nh?t xay d?ng tr??c khi th?c hi?n ho?t ??ng d?y h?c. V?n d?ng c?ng c? Rubric, gi?ng viên có th? xác ??nh c? th? các m?c ?? thành tích trong h?c t?p c?a sinh viên, ??ng th?i bi?t ???c nh?ng k? v?ng c?a sinh viên trong quá trình h?c t?p. Riêng v?i sinh viên, c?ng c? này giúp các b?n hi?u c? th? v? m?c tiêu c?n ??t c?a h?c ph?n và yêu c?u cho t?ng m?c ?i?m c? th? tr??c khi b??c vào h?c ph?n.
 
Trong th?i gian t?p hu?n, GVC.ThS. Nguy?n Th? Sáu c?ng h? th?ng c? th? v? các lo?i thang ?o Rubrics, ??ng th?i trao ??i, chia s? cùng các th?y c? gi?ng viên v? cách th?c ?ánh giá chu?n ??u ra c?a sinh viên theo h?c ph?n.

 
GVC.ThS. Nguy?n Th? Sáu gi?i ?áp th?c m?c c?a các gi?ng viên xoay quanh n?i dung ch??ng trình t?p hu?n
 
Xay d?ng Rubric là ph??ng th?c thi?t th?c, giúp gi?ng viên ti?t ki?m th?i gian ch?m ?i?m, giúp quá trình ?ánh giá ch?t l??ng ?ào t?o sinh viên tr? nên khoa h?c, thuy?t ph?c và minh b?ch h?n, ??ng th?i c?ng giúp gi?ng viên theo d?i và h? tr? sinh viên thi?t l?p k? ho?ch h?c t?p hi?u qu? h?n. Bên c?nh ?ó, vi?c xay d?ng Rubric c?ng giúp quy trình ki?m ??nh, ??m b?o ch?t l??ng ?ào t?o t?i b?c ??i h?c tr? nên r? ràng, tr?c quan h?n,.
 
Trung tam ??m b?o ch?t l??ng s? t? ch?c ti?p ??t 2 vào ngày 28/11/2020 cho h?n 120 cán b? gi?ng viên còn l?i. Nh? v?y, sau 3 ??t t?p hu?n (??t 1 - ngày 05/9/2020; ??t 2 - ngày 21/11/2020 và ??t 3 - ngày 28/11/2020), toàn b? CBGV nhà tr??ng ??u có th? tri?n khai ??a Rubrics vào áp d?ng ?ánh giá cho n?m h?c m?i 2020 - 2021.

Tin: Ph??ng Trinh
?nh: Thanh V?n
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14588693