Thêm 01 gi?i Nhì, 01 gi?i Khuy?n khích t?i Gi?i th??ng NCKH Euréka 2020 ghi vào “b?ng vàng” c?a sinh viên HUTECH
Ti?p n?i thành tích t?i Gi?i th??ng Sinh viên Nghiên c?u khoa h?c (NCKH) c?p B? 2020, sinh viên tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) v?a giành 01 gi?i Nhì, 01 gi?i Khuy?n khích t?i Gi?i th??ng Sinh viên NCKH Euréka l?n th? 22 - n?m 2020.
 
Gi?i th??ng Sinh viên NCKH Euréka là gi?i th??ng cao quy dành cho sinh viên yêu thích nghiên c?u khoa h?c trên toàn qu?c, do Thành ?oàn TP. H? Chí Minh ph?i h?p cùng v?i ??i h?c Qu?c gia TP. H? Chí Minh t? ch?c. Vòng Chung k?t có s? tham gia c?a 175 ?? tài ??n t? 91 tr??ng ??i h?c, cao ??ng, h?c vi?n trên toàn qu?c.

 

Nhóm sinh viên HUTECH giành gi?i Nhì ? l?nh v?c C?ng ngh? Sinh - Y sinh
 
V??t qua nhi?u ??i th? ?áng g?m, ?? tài "
Phan l?p tuy?n ch?n Bacillus spp. n?i sinh và s?ng trên b? m?t r? cay ??u ph?ng (Arachis hypogaea) kháng n?m Aspergillus flavus CDP2 sinh Aflatoxin, ?ng d?ng làm Probiotic cay tr?ng” c?a nhóm sinh viên Tr?nh Lai L?i, Lê Nguy?n ái Mi, Lam Minh Khoa (Vi?n Khoa h?c ?ng d?ng HUTECH - Vi?n C?ng ngh? Vi?t - Nh?t) do TS. Nguy?n Hoài H??ng h??ng d?n giành gi?i Nhì ? l?nh v?c C?ng ngh? Sinh - Y sinh. ?? tài “Xu h??ng Eco-fashion và hành vi khách hàng th? h? Z t?i thành ph? H? Chí Minh” c?a hai sinh viên Hu?nh Hoài Th??ng, Lê H? Nh? Th?o (Khoa Qu?n tr? kinh doanh) do ThS. Nguy?n L?u Thanh Tan h??ng d?n ??t gi?i Khuy?n khích ? l?nh v?c Kinh t?. ?ay c?ng là ?? tài ??t “cú ?úp” gi?i th??ng khi v?a giành gi?i Ba t?i Gi?i th??ng Sinh viên NCKH c?p B? tr??c ?ó.
 

L? t?ng k?t và trao gi?i di?n ra t?i Nhà v?n hóa Thanh niên TP.HCM ngày 28/11


Nhóm b?n Tr?nh Lai L?i, Lê Nguy?n ái Mi, Lam Minh Khoa (hàng trên cùng) nh?n gi?i Nhì


Trao gi?i Khuy?n khích cho ??i di?n các tác gi?, nhóm tác gi?


Hai nhóm sinh viên HUTECH t?i L? t?ng k?t và trao gi?i Gi?i th??ng Euréka v?a qua
 
???c bi?t, ?? tìm ra nh?ng ?? tài xu?t s?c nh?t, t?i vòng Chung k?t c?a Gi?i th??ng Sinh viên NCKH Euréka t? ch?c t?i tr??ng ?H Qu?c t? - ?H Qu?c gia TP.HCM vào ngày 27/11 v?a qua, các tác gi? (nhóm tác gi?) ?? l?n l??t báo cáo ?? tài c?a mình tr??c H?i ??ng khoa h?c theo t?ng l?nh v?c. Ghi thêm nh?ng thành tích ?áng t? hào t?i Gi?i th??ng Sinh viên NCKH Euréka 2020 qua ?ó khép l?i m?t mùa gi?i th??ng nghiên c?u khoa h?c nhi?u qu? ng?t, sinh viên HUTECH ?? s?n sàng chinh ph?c nh?ng ??nh cao ti?p theo trong n?m h?c m?i này.

Tin: Nguyên Th?o
?nh: Thành ??t
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
 
14588792