Sinh viên - H?c viên HUTECH s? ngh? h?c t? 02/12 ??n h?t 06/12

Tru?o??c tình hình phu??c ta?p cu?a di?ch be??nh Covid-19, tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) th?ng báo toàn th? sinh viên, h?c viên t?t c? các b?c, h? s? ngh? h?c t? ngày 02/12 ??n h?t ngày 06/12.

Theo ?ó, toàn b? sinh viên - h?c viên c?a HUTECH s? ngh? h?c t? ngày 02/12 ??n h?t ngày 06/12. Trong th?i gian ngh? h?c, sinh viên - h?c viên c?n ch? ??ng nghiên c?u các tài li?u h?c t?p ?? t? h?c ? nhà, t??ng tác v?i gi?ng viên khi c?n, ??ng th?i c?p nh?t th?ng tin, k? ho?ch h?c t?p, th?i khóa bi?u trên Website, Fanpage c?a Nhà tr??ng nh?m chu?n b? t?t nh?t khi tr? l?i Tr??ng.

 


Sinh viên HUTECH s? ngh? h?c t? 02/12 ??n 06/12 do các di?n bi?n ph?c t?p c?a d?ch Covid-19


Các th?ng tin v? d?ch b?nh, bi?n pháp phòng tránh, ng?n ng?a s? ???c Nhà tr??ng c?p nh?t liên t?c trên Website, Fanpage, c?ng nh? h? th?ng các b?ng h??ng d?n phòng ng?a virus Covid-19 theo h??ng d?n c?a B? Y t? t?i các khu v?c trong tr??ng,… ?? thu?n ti?n cho vi?c theo d?i c?a sinh viên HUTECH.
 
Khi c?n h? tr?, các b?n sinh viên, h?c viên t?i các c? s? có th? liên l?c ngay s? ?i?n tho?i c?a Tr??ng (028) 5445 7777 ho?c c?a B? Y t?: 1900 3228.

Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng

 

14588830