Tin T?c - S? Ki?n
5000 kh?u trang ???c trao t?ng cho sinh viên HUTECH ?? phòng ch?ng d?ch Covid-19

Xổ số trực tiếp Sáng nay (08/12), C?ng ty C? ph?n Bình Phú và C?ng ty C? ph?n 28 H?ng Phú (thu?c T?ng C?ng ty 28 c?a B? Qu?c phòng) ?? trao t?ng 5000 kh?u trang v?i kháng khu?n cho tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH). Ho?t ??ng này nh?m góp ph?n b?o v? s?c kh?e sinh viên ?ang h?c t?p t?i Tr??ng c?ng nh?...

Ho?t ??ng Sinh Viên
VIDEO
TR??NG ??I H?C ??I TáC