Tin T?c - S? Ki?n
SV ?CHU?N B? Gì CHO NGàY ?I H?C TR? L?I TH?T AN TOàN?

Xổ số trực tiếp Theo th?ng báo m?i nh?t HUTECH v?a c?ng b?, t? ngày 07/12/2020, h?c viên - sinh viên HUTECH s? tr? l?i tr??ng ?? h?c t?p. ?? ??m b?o th?c hi?n nghiêm túc các bi?n pháp phòng ch?ng d?ch theo quy ??nh c?a B? Y t?, HUTECH khuy?n cáo h?c viên - sinh viên, nghiêm túc ch?p hành 4 ?i?u sau ?ay khi ??n...

Ho?t ??ng Sinh Viên
HUTECH t? ch?c l?y y ki?n ph?n h?i các bên n?m h?c 2020-2021

Nh?m duy trì c?ng tác ??m b?o, ki?m ??nh ch?t l??ng, và nang cao hi?u qu? gi?ng d?y c?a gi?ng viên, tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) t? ch?c kh?o sát, l?y y ki?n ph?n h?i t? các bên liên quan n?m h?c 2020-2021. Ho?t ??ng kh?o sát này ???c tri?n khai ??nh k? hàng n?m nh?m ??m b?o quy?n...

TR??NG ??I H?C ??I TáC