Tin T?c S? Ki?n
KHOA X?Y D?NG ??NG HàNH CùNG 25 N?M PHáT TRI?N C?A NHà TR??NG

Xổ số trực tiếp Khoa Xay d?ng – ti?n than là Khoa K? thu?t c?ng trình – ra ??i t? tháng 6/1998, ??n nay ?? tr?i qua h?n 20 n?m tr??ng thành, kh?ng ng?ng n? l?c ??ng hành cùng s? phát tri?n l?n m?nh c?a Nhà tr??ng trong m?t ph?n t? th? k? qua.

Ho?t ??ng Sinh Viên
H??NG ??N NH?NG C?NG TRìNH T??NG LAI C?A THàNH PH?

Ngày 19 và 20/11 v?a qua, ?oàn gi?ng viên - sinh viên Khoa Xay d?ng ?? có chuy?n tham quan th?c t? ??n hai c?ng trình giao th?ng quy m? t?i TP.HCM là C?u Th? Thiêm 2 và Ga ng?m Nhà hát Thành ph? thu?c tuy?n Metro s? 1.    ?oàn gi?ng viên - sinh viên Xay d?ng HUTECH ?? có "tour"...

VIDEO
TR??NG ??I H?C ??I TáC