Tin T?c - S? Ki?n
Ho?t ??ng
?êm h?i v?n hóa Chào n?m h?c m?i & Phát ??ng Miss HUTECH 2021: Gi? G ?? ?i?m!

Xổ số trực tiếp Vào lúc 19g00 ngày 24/10, ho?t ??ng v?n hóa truy?n th?ng chào ?ón tan sinh viên c?a tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) - ?êm h?i v?n hóa Chào m?ng n?m h?c m?i và Phát ??ng Miss HUTECH 2021 ?? chính th?c di?n ra t?i Tr? s? Tr??ng.   ?êm h?i v?n hóa chào m?ng n?m h?c m?i & phát...

VIDEO
TR??NG ??I H?C ??I TáC