HO?T ??NG
Sinh viên HUTECH s?n xu?t kh?u trang v?i kháng khu?n phòng ch?ng d?ch Covid-19 Sáng 11/3 và 14/3, các th?y c? gi?ng viên và sinh viên ngành C?ng ngh? D?t, may - khoa Ki?n trúc - M? thu?t tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? cùng tham gia d? án s?n xu?t kh?u trang v?i y t? kháng...
T?t sum v?y v?i “??i gia ?ình” HUTECH cùng H?i thi gói bánh ch?ng & trang trí bàn ti?c Sáng nay 17/01, H?i thi gói bánh ch?ng & trang trí bàn ti?c “T?t sum v?y” c?a tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? di?n ra trong kh?ng khí han hoan, náo n?c ?ón xuan v?.   H?i thi là d?p ?? t?p...
?n t??ng nh?ng bàn ti?c n?m m?i r?c r? t?i HUTECH - “T?t sum v?y” 2020 Sáng 18/01, ti?p n?i chu?i ho?t ??ng “T?t sum v?y”, t?p th? th?y c? tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? cùng tham gia H?i thi t? ch?c bàn ti?c m?ng n?m m?i t?i Tr? s? Nhà tr??ng.   H?i thi có s?...
HUTECH giành 02 Huy ch??ng vàng t?i Gi?i C?u l?ng Sinh viên HUTECH m? r?ng l?n 2 n?m 2020 2 ngày cu?i tu?n v?a qua (04&05/01/2020), Gi?i C?u l?ng Sinh viên HUTECH m? r?ng l?n 2 n?m 2020 (HUTECH OPEN BADMINTON TOURNAMENT 2020) do Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ph?i h?p cùng Liên ?oàn C?u l?ng...
“HUTECH’s Face” - Gi?i th??ng vinh danh nh?ng G??ng m?t HUTECH tiêu bi?u H??ng t?i chào m?ng k? ni?m 25 n?m ngày thành l?p Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM – HUTECH (26/04/1995 - 26/04/2020), HUTECH chính th?c kh?i ??ng Gi?i th??ng “HUTECH’s Face - G??ng m?t HUTECH tiêu bi?u”, ?? tìm ra...
HUTECH giành hàng lo?t gi?i l?n t?i Gi?i th??ng Sinh viên NCKH c?p B? 2019 Theo k?t qu? t? Vòng Chung kh?o Gi?i th??ng Sinh viên Nghiên c?u khoa h?c c?p B? 2019 v?a khép l?i, tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) xu?t s?c giành ???c 12 gi?i th??ng.   T?i Gi?i th??ng Sinh...
HUTECH d?n ??u thành ph? v?i 91 cá nhan và 03 t?p th? “Sinh viên 5 t?t” c?p thành V?a qua, H?i Sinh viên thành ph? ?? c?ng b? k?t qu? bình xét các cá nhan và t?p th? tiên ti?n ???c tuyên d??ng “Sinh viên 5 t?t” n?m h?c 2018 - 2019. V?i 91/211 cá nhan và 03/11 t?p th? ???c vinh danh, tr??ng ??i h?c...
Sinh viên HUTECH ??t 03 gi?i th??ng t?i Gi?i th??ng Euréka 2019 T?i L? trao gi?i Gi?i th??ng Sinh viên Nghiên c?u khoa h?c (NCKH) Euréka 2019, sinh viên tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? xu?t s?c giành 01 gi?i Ba và 02 gi?i Khuy?n khích v?i các ?? tài thu?c l?nh v?c C?ng...
Khai gi?ng Khóa ?ào t?o K? n?ng và Ng?n ng? thuy?t trình d? án “Perfect Presentation” T?i qua (25/11/2019), L? khai gi?ng Khóa ?ào t?o K? n?ng và Ng?n ng? thuy?t trình d? án “Perfect Presentation” hoàn toàn mi?n phí dành cho sinh viên tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? di?n ra t?i H?i tr??ng...
R?c r? và ??y c?m xúc v?i 52 ti?t m?c d? thi Ti?ng hát t? Gi?ng ???ng l?n th? 13 Chi?u 15/11, H?i thi Ti?ng hát t? Gi?ng ???ng n?m 2019 do C?ng ?oàn tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) t? ch?c dành cho t?p th? Cán b? - Gi?ng viên - Nhan viên Nhà tr??ng ?? di?n ra s?i n?i và ??y c?m xúc. ?ay...
TR??NG ??I H?C ??I TáC