TIN T?C - S? KI?N
K?t n?p ??ng cho 14 chi?n s? Mùa hè xanh HUTECH 2020 Ngày 04/8 v?a qua, tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? t? ch?c L? k?t n?p ??ng cho 14 chi?n s? tình nguy?n Mùa hè xanh 2020 t? hai M?t tr?n TP.HCM và M?t tr?n V?nh Long t?i Tr? s? Tr??ng.   ...
HUTECH ra m?t Ban ch?p hành H?i Sinh viên Tr??ng nhi?m k? 2020 - 2023 Ngày 17/7 v?a qua, ??i h?i ??i bi?u H?i Sinh viên tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) l?n th? VIII, nhi?m k? 2020 - 2023 do Ban ch?p hành H?i sinh viên HUTECH t? ch?c ?? di?n ra v?i s? tham gia c?a ??ng ??o các...
L? ra quan Mùa hè xanh HUTECH 2020: Chi?n s? ?i, mình cùng lên ???ng th?i! Sáng nay (18/7), hòa chung kh?ng khí c?a chi?n d?ch Mùa hè xanh kh?p c? n??c, sinh viên tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? cùng lên ???ng trong ph?n kh?i, háo h?c. L? ra quan chi?n d?ch Mùa hè xanh HUTECH...
HUTECH t? ch?c T?a ?àm v? C?ng tác k?t n?p ??ng giai ?o?n 2020 - 2025 v?i nhi?u ?? xu?t ti?n b? Thành l?p n?m 2015, Vi?n C?ng ngh? Vi?t – Nh?t (Vietnam – Japan Institute of Technology – VJIT) ?ào t?o K? s?, C? nhan theo tiêu chu?n Nh?t B?n v?i các chuyên ngành thu?c l?nh v?c K? thu?t – C?ng ngh? và Kinh t? -...
HUTECH khánh thành HUTECH Studio t?i Tr? s? 475A ?i?n Biên Ph?   1. QU?N TR? D?CH V? DU L?CH L? HàNH Là Gì? Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành là ngành h?c ?òi h?i s? n?ng ??ng t?i ?a, bao g?m quá trình qu?n ly và ?i?u hành du l?ch, ch?u...
L? khai m?c H?i thao CB-GV-NV HUTECH 2020: H?ng h?c khí th? ngày ra quan   1. QU?N TR? KINH DOANH Là Gì?       Qu?n tr? kinh doanh là vi?c th?c hi?n các hành vi qu?n tr? quá trình kinh doanh ?? duy trì, phát tri?n c?ng...
HUTECH ??ng cai h?i th?o Cách m?ng c?ng nghi?p 4.0 và ?ng d?ng vào l?nh v?c kinh t? Sáng nay (27/6), Khoa Tài chính - Th??ng m?i, tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ??ng cai t? ch?c thành c?ng h?i th?o khoa h?c c?p thành ph? (ESR - 2020) v?i ch? ?? “Cách m?ng c?ng nghi?p 4.0 và ho?t ??ng nghiên...
HUTECH IT Open Day 2020 - S?i n?i “sàn giao d?ch” k?t n?i sinh viên và doanh nghi?p th?i k? 4.0 Sáng 19/6, t?i Tr? s? tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH), s? ki?n tuy?n d?ng l?n nh?t n?m dành cho sinh viên kh?i ngành C?ng ngh? th?ng tin trên ??a bàn thành ph? - HUTECH IT Open Day 2020 chính th?c di?n ra v?i...
"HUTECH Campus Tour" - ??i h?c s?c màu và h?n th? n?a… - TTO - Cái tên ??i h?c s?c màu ??n t? phong cách tr? trung trong thi?t k? kh?ng gian t?i ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH). “Check-in” HUTECH, ?i?m ??n ??u tiên kh?ng th? b? qua là “Th? vi?n s?c màu” - m?t...
HUTECH t? ch?c thành c?ng ??i h?i ??ng b? l?n th? VI, nhi?m k? 2020-2025 Trong hai ngày 29 và 30/5, ??ng b? tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? t? ch?c thành c?ng ??i h?i ??i bi?u l?n th? VI, nhi?m k? 2020-2025. Di?n ra trong c?t m?c k? ni?m nhi?u s? ki?n y ngh?a 45 n?m Ngày th?ng...
TR??NG ??I H?C ??I TáC