V?n hóa - Ngh? thu?t
Ho?t ??ng Trung Tam
Trung tam V?n hóa Ngh? thu?t - B? phóng v?ng ch?i cho nh?ng ngh? s? t??ng lai c?a HUTECH

Trung tam V?n hóa Ngh? thu?t HUTECH và Các CLB V?n hóa Ngh? thu?t tr?c thu?c ?? chính th?c ra ??i vào ngày 11/11/2015 chính là b??c ??m ?? phong trào v?n ngh? c?a sinh viên tr??c kia và ho?t ??ng v?n hóa – ngh? thu?t c?a sinh viên bay gi? có c?...

VIDEO
TR??NG ??I H?C ??I TáC