HUTECH c?ng b? ?? án tuy?n sinh ??i h?c d? ki?n n?m 2021
Ngày 09/12/2020, Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) c?ng b? ?? án tuy?n sinh ??i h?c chính quy d? ki?n n?m 2021. Theo ?ó, HUTECH xét tuy?n 6.600 ch? tiêu trình ?? ??i h?c chính quy cho 50 ngành ?ào t?o theo 04 ph??ng th?c xét tuy?n ??c l?p, g?m:

1. Xét tuy?n k?t qu? k? thi t?t nghi?p THPT 2021
2. Xét tuy?n k?t qu? k? thi ?ánh giá n?ng l?c (?GNL) 2021 c?a ?H Qu?c gia TP.HCM 
3. Xét tuy?n h?c b? theo t?ng ?i?m trung bình 03 m?n n?m l?p 12
4. Xét tuy?n h?c b? theo t?ng ?i?m trung bình 03 h?c k? (l?p 11 và h?c k? 1 l?p 12)


T?t c? thí sinh t?t nghi?p THPT trên c? n??c ??u có th? xét tuy?n vào HUTECH theo 04 ph??ng th?c này.

 

HUTECH áp d?ng 04 ph??ng th?c xét tuy?n ??c l?p trong n?m 2021
 
??i v?i ph??ng th?c xét tuy?n k?t qu? k? thi t?t nghi?p THPT 2021 (chi?m 65% t?ng ch? tiêu xét tuy?n), HUTECH th?c hi?n theo quy ??nh c?a B? GD&?T v? th?i gian xét tuy?n, l? phí xét tuy?n, cách th?c ??ng ky. Thí sinh c?n tham d? k? thi t?t nghi?p THPT 2021 và có ?i?m thi ??t t? ng??ng ?i?m ??m b?o ch?t l??ng ??u vào do HUTECH quy ??nh.

??i v?i ph??ng th?c xét tuy?n k?t qu? k? thi ?GNL 2021 c?a ?H Qu?c gia TP.HCM (chi?m 5% t?ng ch? tiêu xét tuy?n), thí sinh c?n tham d? k? thi và có ?i?m thi ??t t? ng??ng ?i?m ??m b?o ch?t l??ng ??u vào do HUTECH quy ??nh. Th?i gian xét tuy?n theo k? thi ?GNL do ?H Qu?c gia TP.HCM t? ch?c s? ???c th?ng báo t?i website kpimatrix.com. Thí sinh theo d?i th?ng tin và ??ng ky xét tuy?n b?ng Phi?u ??ng ky xét tuy?n theo m?u c?a HUTECH.

 
N?m 2021, HUTECH d? ki?n tuy?n sinh 6.600 ch? tiêu cho 50 ngành ?ào t?o

??i v?i các ph??ng th?c xét tuy?n h?c b? (ph??ng th?c 3 và 4, chi?m 30% t?ng ch? tiêu xét tuy?n), thí sinh c?n có ?i?m xét tuy?n ??t t? ng??ng ?i?m ??m b?o ch?t l??ng ??u vào do HUTECH quy ??nh. C? th?, v?i ph??ng th?c xét h?c b? l?p 12 theo t? h?p 03 m?n, thí sinh c?n có t?ng ?i?m trung bình n?m l?p 12 c?a 03 m?n trong t? h?p xét tuy?n ??t t? 18 ?i?m tr? lên; v?i ph??ng th?c xét tuy?n h?c b? 03 h?c k?, thí sinh c?n có t?ng ?i?m trung bình 03 h?c k? xét tuy?n (g?m 2 h?c k? l?p 11 và h?c k? 1 l?p 12) ??t t? 18 ?i?m tr? lên. Riêng v?i nhóm ngành Khoa h?c s?c kh?e, ?i?u ki?n xét tuy?n áp d?ng theo quy ??nh c?a B? GD&?T.

Thí sinh ??ng ky xét tuy?n h?c b? theo 03 hình th?c: n?p h? s? tr?c ti?p t?i HUTECH, g?i h? s? qua ???ng b?u ?i?n ho?c ??ng ky tr?c tuy?n t?i website tr??ng. HUTECH nh?n h? s? h?c b? theo t?ng ??t, d? ki?n th?i gian t?ng ??t nh? sau:

 
??t 1 01/3 - 31/5/2021 ??t 5 21/7 - 31/7/2021
??t 2 01/6 - 30/6/2021 ??t 6 01/8 - 10/8/2021
??t 3 01/7 - 10/7/2021 ??t 7 11/8 - 20/8/2021
??t 4 11/7 - 20/7/2021 ??t 8 21/8 - 31/8/2021

Nh?ng thí sinh ?ang là h?c sinh l?p 12 ch?a có k?t qu? xét t?t nghi?p THPT n?m 2021 có th? ??ng ky xét tuy?n h?c b? ngay trong ??t ??u tiên (t? ngày 01/3/2021) b?ng cách n?p tr??c Phi?u ??ng ky xét tuy?n và b?n photo c?ng ch?ng h?c b? THPT v? HUTECH ?? ???c ?u tiên xét tuy?n.

Danh m?c các ngành, chuyên ngành xét tuy?n và các t? h?p xét tuy?n t??ng ?ng cho t?ng ngành ?ào t?o t?i HUTECH n?m 2021 c? th? nh? sau:

 
STT Ngành, chuyên ngành M? ngành T? h?p xét tuy?n
1 D??c h?c:
- S?n xu?t & phát tri?n thu?c
- D??c lam sàng, Qu?n ly & cung ?ng thu?c
7720201 A00 (Toán, Ly, Hóa)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
C08 (V?n, Hóa, Sinh)
D07 (Toán, Hóa, Anh)
2 K? thu?t xét nghi?m y h?c (d? ki?n) 7720601
3 ?i?u d??ng (d? ki?n) 7720301
4 C?ng ngh? th?c ph?m:
- Qu?n ly s?n xu?t & cung ?ng th?c ph?m
- Ngh? thu?t ?m th?c & d?ch v? 
- Dinh d??ng & th?c ph?m
7540101
5 K? thu?t m?i tr??ng:
- Qu?n ly m?i tr??ng & tài nguyên
- C?ng ngh? ki?m soát m?i tr??ng b?n v?ng
- Th?m ??nh & qu?n ly d? án m?i tr??ng
7520320
6 C?ng ngh? sinh h?c:
- C?ng ngh? sinh h?c n?ng nghi?p
- C?ng ngh? sinh h?c th?c ph?m & s?c kh?e
- C?ng ngh? sinh h?c d??c
7420201
7 Thú y 7640101
8 K? thu?t y sinh 7520212 A00 (Toán, Ly, Hóa)
A01 (Toán, Ly, Anh)
C01 (Toán, V?n, Ly)
D01 (Toán, V?n, Anh)
9 K? thu?t ?i?n t? - vi?n th?ng 7520207
10 K? thu?t ?i?n 7520201
11 K? thu?t c? ?i?n t? 7520114
12 K? thu?t c? khí 7520103
13 K? thu?t ?i?u khi?n và t? ??ng hóa 7520216
14 C?ng ngh? k? thu?t ? t? 7510205
15 C?ng ngh? th?ng tin:
- M?ng máy tính & truy?n th?ng
- C?ng ngh? ph?n m?m
- H? th?ng th?ng tin
7480201
16 An toàn th?ng tin 7480202
17 Robot & trí tu? nhan t?o 7480207
18 Khoa h?c d? li?u (Data Science) 7480109
19 H? th?ng th?ng tin qu?n ly:
- Khoa h?c d? li?u (Data science)
- Phan tích d? li?u l?n (Big data)
- Phan tích d? li?u s? trong ngành D??c
7340405
20 K? thu?t xay d?ng 7580201
21 Qu?n ly xay d?ng 7580302
22 C?ng ngh? d?t, may:
- C?ng ngh? d?t, may
- Qu?n ly ??n hàng
7540204
23 Logistics & qu?n ly chu?i cung ?ng 7510605
24 K? toán:
- K? toán Ki?m toán
- K? toán ngan hàng
- K? toán - Tài chính
- K? toán t?ng h?p
- K? toán c?ng
7340301
25 Tài chính - Ngan hàng:
- Tài chính doanh nghi?p
- Tài chính ngan hàng
- ??u t? tài chính
- Th?m ??nh giá
7340201
26 Kinh doanh th??ng m?i:
- Kinh doanh th??ng m?i
- Qu?n ly chu?i cung ?ng
7340121 A00 (Toán, Ly, Hóa)
A01 (Toán, Ly, Anh)
 C00 (V?n, S?, ??a)
D01 (Toán, V?n, Anh)
27 Th??ng m?i ?i?n t? 7340122
28 Tam ly h?c:
- Tham v?n tam ly
- Tr? li?u tam ly
- T? ch?c nhan s?
7310401
29 Marketing:
- Marketing t?ng h?p
- Marketing truy?n th?ng
- Qu?n tr? Marketing
7340115
30 Qu?n tr? kinh doanh:
- Qu?n tr? doanh nghi?p
- Qu?n tr? ngo?i th??ng
- Qu?n tr? nhan s?
- Qu?n tr? logistics
- Qu?n tr? hàng kh?ng
7340101
31 Kinh doanh qu?c t?:
- Th??ng m?i qu?c t?
- Tài chính qu?c t?
- Kinh doanh ?i?n t?
7340120
32 Qu?n tr? nhan l?c 7340404
33 Quan h? c?ng chúng 7320108
34 Quan h? qu?c t? 7310206
35 Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành 7810103
36 Qu?n tr? khách s?n 7810201
37 Qu?n tr? nhà hàng và d?ch v? ?n u?ng 7810202
38 Lu?t kinh t? 7380107
39 Lu?t 7380101
40 Ki?n trúc:
- Ki?n trúc c?ng trình
- Ki?n trúc xanh
7580101 A00 (Toán, Ly, Hóa)
D01 (Toán, V?n, Anh)
V00 (Toán, Ly, V?)
H01 (Toán, V?n, V?)
41 Thi?t k? n?i th?t:
- Thi?t k? n?i th?t
- Trang trí m? thu?t n?i th?t
7580108
42 Thi?t k? th?i trang:
- Thi?t k? th?i trang
- Qu?n ly th??ng hi?u & kinh doanh th?i trang
- Thi?t k? xay d?ng phong cách
7210404 V00 (Toán, Ly, V?)
H01 (Toán, V?n, V?)
H02 (Toán, Anh, V?)
H06 (V?n, Anh, V?)
43 Thi?t k? ?? h?a:
- Thi?t k? ?? h?a truy?n th?ng
- Thi?t k? ?? h?a k? thu?t s?
7210403
44 Truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n:
- S?n xu?t truy?n hình
- S?n xu?t phim & qu?ng cáo
- T? ch?c s? ki?n
7320104 A01 (Toán, Ly, Anh)
C00 (V?n, S?, ??a)
D01 (Toán, V?n, Anh)
D15 (V?n, ??a, Anh)
45 ??ng ph??ng h?c:
- Hàn Qu?c h?c
- Nh?t B?n h?c
- Trung Qu?c h?c
7310608
46 Vi?t Nam h?c:
- Du l?ch - l? hành
- Báo chí - truy?n th?ng
7310630
47 Ng?n ng? Hàn Qu?c
- Biên - phiên d?ch ti?ng Hàn
- Giáo d?c ti?ng Hàn
7220210
48 Ng?n ng? Trung Qu?c 7220204
49 Ng?n ng? Anh:
- Ti?ng Anh th??ng m?i
- Ti?ng Anh biên, phiên d?ch
- Ti?ng Anh du l?ch & khách s?n
- Ph??ng pháp gi?ng d?y ti?ng Anh
7220201 A01 (Toán, Ly, Anh)
D01 (Toán, V?n, Anh)
D14 (V?n, S?, Anh)
D15 (V?n, ??a, Anh)
50
Ng?n ng? Nh?t:
- Biên, phiên d?ch ti?ng Nh?t
- Ti?ng Nh?t th??ng m?i
7220209
 
???c bi?t, 50 ngành ?ào t?o ???c HUTECH tuy?n sinh n?m 2021 thu?c các nhóm ngành Khoa h?c s?c kh?e, K? thu?t - C?ng ngh?, Kinh t? - Qu?n tr?, Khoa h?c x? h?i & Nhan v?n, Ki?n trúc - M? thu?t ?ng d?ng, Sinh h?c - M?i tr??ng - N?ng lam, Ngo?i ng?, Lu?t. Trong ?ó, có 05 ngành m?i thu?c các nhóm ngành K? thu?t - C?ng ngh? (Robot & trí tu? nhan t?o, Khoa h?c d? li?u), Kinh t? - Qu?n tr? (Qu?n tr? nhan s?) và Khoa h?c x? h?i (Quan h? c?ng chúng, Quan h? qu?c t?); cùng 02 ngành K? thu?t xét nghi?m y h?c, ?i?u d??ng thu?c nhóm ngành Khoa h?c s?c kh?e c?ng d? ki?n ???c tuy?n sinh trong n?m nay. ?ay là các nhóm ngành mà HUTECH có truy?n th?ng ?ào t?o và th? m?nh h?p tác doanh nghi?p ?? ???c ghi nh?n trong nhi?u n?m qua.
 
??i v?i các ngành có t? h?p xét tuy?n bao g?m m?n N?ng khi?u V?, thí sinh có th? ??ng ky tham d? k? thi V? do HUTECH t? ch?c ho?c n?p k?t qu? thi V? các tr??ng khác ?? tham gia xét tuy?n
 
V? t? h?p xét tuy?n, HUTECH áp d?ng 04 t? h?p m?n cho m?i ngành xét tuy?n. Riêng ??i v?i các ngành có t? h?p xét tuy?n bao g?m m?n N?ng khi?u V? (Ki?n trúc, Thi?t k? n?i th?t, Thi?t k? ?? h?a, Thi?t k? th?i trang), thí sinh có th? tham d? k? thi V? do HUTECH t? ch?c ho?c l?y k?t qu? thi V? t? tr??ng ??i h?c khác ?? tham gia xét tuy?n. HUTECH d? ki?n t? ch?c 04 k? thi V? vào các ngày 26/6, 10/7, 24/7 và 07/8/2021.

 

>> Thí sinh ??ng ky xét tuy?n h?c b? tr?c tuy?n T?I ??Y >> Thí sinh ??ng ky xét tuy?n tr?c tuy?n theo k?t qu? k? thi ?GNL 2020 c?a ?HQG T?I ??Y


>> ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n, thí sinh ??ng ky T?I ??Y:
de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2019-hutech


Th?ng tin chi ti?t vui lòng liên h?:
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH)
475A ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh, TP.HCM
Hotline - (028) 5445 2222 - (028) 2201 0077


Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14580394