Th?ng báo tuy?n sinh liên th?ng TCCN, Cao ??ng, Cao ??ng ngh? lên ??i h?c ??t 2 n?m 2020
H?i ??ng tuy?n sinh tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TPHCM (HUTECH) th?ng báo tuy?n sinh h? Liên th?ng t? Trung c?p chuyên nghi?p (TCCN), Cao ??ng, Cao ??ng ngh? lên ??i h?c n?m 2020 - ??t 2 v?i các th?ng tin c? th? nh? sau
 
I. ??I T??NG TUY?N SINH
Thí sinh ?? có b?ng t?t nghi?p TCCN, Cao ??ng, Cao ??ng ngh? s? d? K? thi tuy?n sinh do Tr??ng t? ch?c.

 
 
HUTECH tuy?n sinh h? liên th?ng t? TCCN, Cao ??ng, Cao ??ng ngh? lên ??i h?c n?m 2020 - ??t 2

II. CáC NGàNH ?àO T?O Và M?N THI TUY?N
 
TT NGàNH ?àO T?O M? NGàNH M?N THI TUY?N
M?N 1 M?N 2 M?N 3
1
Ng?n ng? Anh 7220201 Ly thuy?t ti?ng Ti?ng Anh Th?c hành ti?ng
2
Tài chính - Ngan hàng  7340201 Nguyên ly k? toán Ti?ng Anh Tài chính doanh nghi?p
3
K? toán 7340301 Nguyên ly k? toán Ti?ng Anh Tài chính doanh nghi?p
4
Qu?n tr? kinh doanh 7340101 Qu?n tr? h?c Ti?ng Anh Kinh t? vi m?
5
C?ng ngh? th?ng tin 7480201 K? thu?t l?p trình Ti?ng Anh C? s? d? li?u
6
K? thu?t ?i?n 7520201 K? thu?t ?i?n Ti?ng Anh K? thu?t ?i?n t?
7
K? thu?t xay d?ng 7580201 S?c b?n v?t li?u Ti?ng Anh K?t c?u bê t?ng c?t thép

Ch??ng trình ?ào t?o theo h?c ch? tín ch?, th?i gian ?ào t?o tùy theo ngành sinh viên ??ng ky h?c và ngành sinh viên ?? t?t nghi?p b?c TCCN, Cao ??ng và Cao ??ng ngh?. Sinh viên t?t nghi?p s? ???c c?p b?ng ??i h?c trong h? th?ng v?n b?ng qu?c gia, h?c v? K? s? ho?c C? nhan.
 
III. H? S? D? THI
1. B? h? s? d? thi tuy?n (theo m?u)
2. 02 b?n sao h?p l? B?ng t?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p/Cao ??ng/Cao ??ng ngh?
3. 02 b?n sao h?p l? B?ng ?i?m toàn khóa h?c Trung c?p chuyên nghi?p/Cao ??ng/Cao ??ng ngh?
4. B?n sao h?p l? B?ng t?t nghi?p THPT
5. B?n sao h?p l? Gi?y khai sinh
6. B?n sao h?p l? Gi?y ch?ng nh?n ?u tiên (n?u có)
7. Gi?y ch?ng nh?n s?c kh?e do c? s? y t? Qu?n, Huy?n (ho?c c?p th?m quy?n t??ng ???ng theo quy ??nh hi?n hành c?a các c? quan ch?c n?ng nhà n??c) c?p.
8. 02 ?nh màu (c? 3x4) m?i ch?p ch?a quá 6 tháng, phía sau ghi r? h? tên, ngày tháng, n?m sinh
9. B?n photo CMND
 
Thí sinh n?p h? s? và ??ng ky thi tr?c ti?p t?i phòng T? v?n Tuy?n sinh k? t? ngày ra th?ng báo ??n h?t ngày 20/10/2020.
- L? phí h? s?: 30.000 ??ng/01 h? s?
- L? phí d? thi: 300.000 ??ng/01 thí sinh (n?p khi ??n n?p h? s?)
 
IV. TH?I GIAN NH?N H? S?
- Sáng:  t? 7h30 ??n 11h30 (t? th? Hai ??n th? B?y)
- Chi?u: t? 13h30 ??n 16h30 (t? th? Hai ??n th? Sáu)
- T?i :    t? 17h00 ??n 19h30 (t? th? Hai ??n th? Sáu)
 
V. ?N THI Và THI TUY?N
- Ngày thi: ngày 07 và 08/11/2020.
- Thí sinh nh?n Gi?y báo d? thi t?i Tr? s? HUTECH (475A ?i?n Biên Ph?, P. 25, Q. Bình Th?nh) t? ngày 28/10/2020.
- Tr??ng t? ch?c ?n thi cho nh?ng thí sinh có yêu c?u. Th?i gian ?n thi: t? 19/10/2020.
- L? phí ?n thi: 300.000 ??ng/01 m?n (Sinh viên HUTECH s? ???c gi?m 50% l? phí ?n thi).

Th?ng tin liên h?:
Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TPHCM (HUTECH)
Phòng T? v?n Tuy?n sinh
S? 475A ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh, TPHCM
?i?n tho?i: (028) 5445 2222 - Hotline: (028) 2201 0077


 


??ng ky xét tuy?n tr?c tuy?n:

 

th?ng báo tuy?n sinh liên th?ng TCCN, TC ngh?, Cao ??ng, C? ngh? lên ??i h?c chính quy

 

?? ???c t? v?n chi ti?t h?n vui lòng ??ng ky:

 

Th?ng báo tuy?n sinh liên th?ng TCCN, TC ngh?, C?, C? ngh? lên ??i h?c chính quy


Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14583214