Th?ng báo tuy?n sinh ??i h?c chính quy v?n b?ng th? 2 n?m 2020 - ??t 2
H?i ??ng tuy?n sinh tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) th?ng báo tuy?n sinh ??i h?c chính quy V?n b?ng 2 n?m 2020 - ??t 2, c? th? ngành ?ào t?o nh? sau:
 
I. ??I T??NG TUY?N SINH
Nh?ng thí sinh ?ang làm vi?c trong các c? quan, c?ng ty, các t? ch?c kinh t? ?? t?t nghi?p m?t b?ng ??i h?c kh?ng phan bi?t hình th?c ?ào t?o.

 
 HUTECH tuy?n sinh ??i h?c chính quy h? V?n b?ng 2 v?i 03 ngành ?ào t?o

II. CáC NGàNH ?àO T?O Và M?N THI TUY?N
 
TT NGàNH ?àO T?O M? NGàNH M?N THI TUY?N
M?N 1 M?N 2
1 Ng?n ng? Anh 7220201 Ti?ng Anh Tin h?c c? b?n
2 Qu?n tr? kinh doanh 7340101 Ti?ng Anh Tin h?c c? b?n
3 K? thu?t xay d?ng 7580201 Ti?ng Anh Tin h?c c? b?n

?ào t?o theo h?c ch? tín ch?, th?i gian ?ào t?o t? 2 - 2,5 n?m (tùy theo ngành ?ào t?o). Sinh viên t?t nghi?p s? ???c c?p b?ng ??i h?c h? chính quy v?n b?ng th? 2 trong h? th?ng v?n b?ng qu?c gia, h?c v? K? s? ho?c C? nhan.
 
III. H? S? D? THI
1. 01 b? h? s? d? thi tuy?n (theo m?u)
2. 02 b?n sao h?p l? B?ng t?t nghi?p ??i h?c th? nh?t.
3. 02 b?n sao h?p l? B?ng ?i?m toàn khóa h?c ??i h?c th? nh?t.
4. B?n sao h?p l? b?ng t?t nghi?p Trung h?c ph? th?ng.
5. B?n sao h?p l? Gi?y khai sinh.
6. B?n sao h?p l? Gi?y ch?ng nh?n ?u tiên (n?u có)
7. Gi?y ch?ng nh?n s?c kh?e do c? s? y t? Qu?n, Huy?n (ho?c c?p th?m quy?n t??ng ???ng theo quy ??nh hi?n hành c?a các c? quan ch?c n?ng nhà n??c) c?p.
 8. 02 ?nh màu (c? 3x4) m?i ch?p ch?a quá 6 tháng, phía sau ghi r? h? tên, ngày tháng n?m sinh.
 9. B?n photo CMND
 
Thí sinh n?p h? s? và ??ng ky d? thi tr?c ti?p t?i phòng T? v?n Tuy?n sinh k? t? ngày ra th?ng báo ??n h?t ngày 20/10/2020.
- L? phí h? s?:  30.000 ??ng /01 h? s?.
- L? phí d? thi: 300.000 ??ng /01 thí sinh (n?p khi ??n n?p h? s? ??ng ky d? thi).
 
IV. TH?I GIAN NH?N H? S?
- Sáng:  t? 7h30 ??n 11h30 (t? th? Hai ??n th? B?y)
- Chi?u: t? 13h30 ??n 16h30 (t? th? Hai ??n th? Sáu)
- T?i :    t? 17h00 ??n 19h30 (t? th? Hai ??n th? Sáu)
 
V. ?N THI Và THI TUY?N
- Ngày thi: 08/11/2020.
- Thí sinh nh?n Gi?y báo d? thi t?i Tr??ng t? 28/10/2020.
- Tr??ng t? ch?c ?n thi cho các thí sinh có yêu c?u. Th?i gian ?n thi t? 05/10/2020.
- L? phí ?n thi: 300.000 ??ng / 01 m?n. (Sinh viên HUTECH s? ???c gi?m 50% l? phí ?n thi)
 
Th?ng tin liên h?:
Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TPHCM (HUTECH)
Phòng T? v?n Tuy?n sinh
S? 475A ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh, TPHCM
?i?n tho?i: (028) 5445 2222 - Hotline: (028) 2201 0077
 
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14584999