HUTECH th?ng báo xem l?ch ?n thi Liên th?ng, V?n b?ng 2 n?m 2020 - ??t 2
H?i ??ng tuy?n sinh Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) v?a có th?ng báo v? vi?c xem l?ch ?n thi ??n thí sinh tham d? K? thi tuy?n sinh Liên th?ng t? Trung c?p chuyên nghi?p (TCCN), Cao ??ng, Cao ??ng ngh? lên ??i h?c và V?n b?ng 2 n?m 2020 - ??t 2.
 
N?m nay, K? thi tuy?n sinh Liên th?ng t? TCCN, Cao ??ng, Cao ??ng ngh? lên ??i h?c và V?n b?ng 2 n?m 2020 - ??t 2 s? ???c t? ch?c vào ngày 07-08/11/2020 s?p t?i. Nh?m ??m b?o cho k? thi ??t ???c k?t qu? t?t nh?t, Nhà tr??ng s? t? ch?c các l?p ?n t?p cho nh?ng thí sinh có nguy?n v?ng c?ng c? ki?n th?c t? ngày 19/10/2020. Nh?ng thí sinh ?? ??ng ky ?n t?p có th? tra c?u l?ch ?n thi .

 

Thí sinh xem l?ch ?n thi Liên th?ng, V?n b?ng 2 ?? c?ng c? ki?n th?c và t? tin b??c vào k? thi, ??t k?t qu? t?t
 
??i v?i các thí sinh ?? ??ng ky ?n t?p nh?ng kh?ng xem ???c l?ch ?n thi có th? liên h? qua Hotline (028) 5445 2222 c?a Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng HUTECH.
 
?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho thí sinh, các l?p ?n thi ???c t? ch?c t?i Tr? s? 475A ?i?n Biên Ph?, P.25, Q.Bình Th?nh vào các bu?i t?i trong tu?n t? th? Hai ??n th? B?y và ngày Ch? nh?t (sáng, chi?u).
 
Th?i gian liên h? ??ng ky:
+ Sáng: T? 07g30 - 11g30 (t? th? Hai ??n Ch? nh?t)
+ Chi?u: T? 13g30 - 16g30 (t? th? Hai ??n Ch? nh?t)
+ T?i: T? 17g00 - 19g30 (t? th? Hai ??n th? B?y)

M?i th?ng tin th?c m?c vui lòng liên h?:
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
475A ?i?n Biên Ph?, P.25, Q.Bình Th?nh, TP.HCM
?i?n tho?i: (028) 5445 2222

Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14586348