HUTECH c?ng b? ?i?m trúng tuy?n h?c b? ??t nh?n h? s? ??n 25/10: Cao nh?t 26 ?i?m
H?i ??ng tuy?n sinh Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) chính th?c c?ng b? ?i?m trúng tuy?n ??i v?i ph??ng th?c xét tuy?n h?c b? THPT (g?m hình th?c xét h?c b? 03 h?c k? và xét h?c b? l?p 12 theo t? h?p 03 m?n), ??t nh?n h? s? ??n ngày 25/10. ?ay c?ng là ??t nh?n h? s? xét tuy?n ??i h?c chính quy cu?i cùng c?a HUTECH trong n?m 2020.
 
Theo ?ó, ?i?m trúng tuy?n trong ??t cu?i cùng này cao nh?t là 26 ?i?m ??i v?i ngành D??c (??ng th?i thí sinh c?n ??t H?c sinh Gi?i ? l?p 12). T?t c? các ngành còn l?i có m?c ?i?m trúng tuy?n dao ??ng t? 20 - 25 ?i?m, t?ng 2 - 7 ?i?m so v?i các ??t tr??c ?ó.

 

Ngành D??c có ?i?m trúng tuy?n cao nh?t (26 ?i?m)
 
?ay là m?c ?i?m ch?a bao g?m ?i?m ?u tiên ??i t??ng và khu v?c. M?c chênh l?ch ?i?m trúng tuy?n gi?a hai nhóm ??i t??ng k? ti?p là 1,00 ?i?m; gi?a hai khu v?c k? ti?p là 0,25 ?i?m. ?i?m xét trúng tuy?n ???c c?ng b? ?? bao g?m ?i?m ?u tiên khu v?c, ??i t??ng và ???c tính nh? sau:
 
- ??i v?i hình th?c xét h?c b? 03 h?c k?: ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m trung bình h?c k? 1 l?p 12 + ?i?m trung bình h?c k? 2 l?p 11 + ?i?m trung bình h?c k? 1 l?p 11) + ?i?m ?u tiên
 
- ??i v?i hình th?c xét h?c b? l?p 12 theo t? h?p 03 m?n: ?i?m xét trúng tuy?n =  (?i?m trung bình c? n?m l?p 12 m?n 1 + ?i?m trung bình c? n?m l?p 12 m?n 2 + ?i?m trung bình c? n?m l?p 12 m?n 3) + ?i?m ?u tiên
 
?iê?m trúng tuy?n h?c b? ???t nh?n h? s? ??n 25/10 c?a t?ng ngành c? th? nh? sau: 
 
STT Ngành, chuyên ngành M? ngành ?i?m
trúng tuy?n
1 D??c h?c
- S?n xu?t & phát tri?n thu?c
- D??c lam sàng - Qu?n ly & cung ?ng thu?c
7720201 26
2 C?ng ngh? th?c ph?m
- Ngh? thu?t ?m th?c & d?ch v?
- Qu?n ly s?n xu?t & cung ?ng th?c ph?m
- Dinh d??ng & th?c ph?m
7540101 21
3 K? thu?t m?i tr??ng
- C?ng ngh? ki?m soát m?i tr??ng b?n v?ng
- Qu?n ly m?i tr??ng & tài nguyên
- Th?m ??nh & qu?n ly d? án m?i tr??ng
7520320 20
4 C?ng ngh? sinh h?c
- C?ng ngh? sinh h?c n?ng nghi?p
- C?ng ngh? sinh h?c th?c ph?m & s?c kh?e
- C?ng ngh? sinh h?c d??c
7420201 20
5 Thú y 7640101 24
6 K? thu?t y sinh 7520212 23
7 K? thu?t ?i?n t? - vi?n th?ng 7520207 22
8 K? thu?t ?i?n 7520201 20
9 K? thu?t c? ?i?n t? 7520114 21
10 K? thu?t c? khí 7520103 20
11 K? thu?t ?i?u khi?n và t? ??ng hóa 7520216 20
12 C?ng ngh? k? thu?t ? t? 7510205 24
13 C?ng ngh? th?ng tin
- M?ng máy tính & truy?n th?ng
- C?ng ngh? ph?n m?m
- H? th?ng th?ng tin
7480201 24
14 An toàn th?ng tin 7480202 23
15 H? th?ng th?ng tin qu?n ly
- Khoa h?c d? li?u (Data science)
- Phan tích d? li?u l?n (Big data)
- Phan tích d? li?u s? trong ngành D??c
7340405 23
16 K? thu?t xay d?ng 7580201 21
17 K? thu?t xay d?ng c?ng trình giao th?ng 7580205 20
18 Qu?n ly xay d?ng 7580302 20
19 Kinh t? xay d?ng 7580301 21
20 C?ng ngh? d?t, may
- C?ng ngh? d?t, may
- Qu?n ly ??n hàng
7540204 20
21 Logistics & qu?n ly chu?i cung ?ng 7510605 23
22 K? toán
- K? toán - Ki?m toán
- K? toán ngan hàng
- K? toán - Tài chính
- K? toán t?ng h?p
- K? toán c?ng
7340301 22
23 Tài chính - Ngan hàng
- Tài chính doanh nghi?p
- Tài chính ngan hàng
- ??u t? tài chính
- Th?m ??nh giá
7340201 22
24 Kinh doanh th??ng m?i
- Kinh doanh th??ng m?i
- Qu?n ly chu?i cung ?ng
7340121 23
25 Th??ng m?i ?i?n t? 7340122 24
26 Tam ly h?c
- Tham v?n tam ly
- Tr? li?u tam ly
- T? ch?c nhan s?
7310401 23
27 Marketing
- Marketing t?ng h?p
- Marketing truy?n th?ng
- Qu?n tr? Marketing
7340115 24
28 Qu?n tr? kinh doanh
- Qu?n tr? doanh nghi?p
- Qu?n tr? ngo?i th??ng
- Qu?n tr? nhan s?
- Qu?n tr? logistics
- Qu?n tr? hàng kh?ng
7340101 24
29 Kinh doanh qu?c t?
- Th??ng m?i qu?c t?
- Tài chính qu?c t?
- Kinh doanh ?i?n t?
7340120 25
30 Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành 7810103 23
31 Qu?n tr? khách s?n 7810201 24
32 Qu?n tr? nhà hàng và d?ch v? ?n u?ng 7810202 23
33 Lu?t kinh t? 7380107 23
34 Lu?t 7380101 22
35 Ki?n trúc
- Ki?n trúc c?ng trình
- Ki?n trúc xanh
7580101 23
36 Thi?t k? n?i th?t
- Thi?t k? n?i th?t
- Trang trí m? thu?t n?i th?t
7580108 20
37 Thi?t k? th?i trang
- Thi?t k? th?i trang
- Qu?n ly th??ng hi?u & kinh doanh th?i trang
- Thi?t k? xay d?ng phong cách
7210404 22
38 Thi?t k? ?? h?a
- Thi?t k? ?? h?a truy?n th?ng
- Thi?t k? ?? h?a k? thu?t s?
7210403 20
39 Truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n
- S?n xu?t truy?n hình
- S?n xu?t phim & qu?ng cáo
- T? ch?c s? ki?n
7320104 24
40 ??ng ph??ng h?c
- Hàn Qu?c h?c
- Nh?t B?n h?c
- Trung Qu?c h?c
7310608 23
41 Vi?t Nam h?c
- Du l?ch - l? hành
- Báo chí - truy?n th?ng
7310630 22
42 Ng?n ng? Hàn Qu?c
- Biên - phiên d?ch ti?ng Hàn
- Giáo d?c ti?ng Hàn
7220210 23
43 Ng?n ng? Trung Qu?c 7220204 23
44 Ng?n ng? Anh
- Ti?ng Anh th??ng m?i
- Ti?ng Anh du l?ch và khách s?n
- Ti?ng Anh biên phiên d?ch
- Ph??ng pháp gi?ng d?y ti?ng Anh
7220201 24
45 Ng?n ng? Nh?t
- Biên - phiên d?ch ti?ng Nh?t
- Ti?ng Nh?t th??ng m?i
7220209 23
 
??t nh?n h? s? xét tuy?n h?c b? ??n 25/10 v?a qua c?ng chính là ??t nh?n h? s? xét tuy?n cu?i cùng c?a HUTECH trong n?m 2020. K?t qu? trúng tuy?n h?c b? ???c c?ng b? ; thí sinh trúng tuy?n s? làm th? t?c nh?p h?c t? 26/10 ??n 11/11, t?i Tr? s? HUTECH - 475A ?i?n Biên Ph?, ph??ng 25, qu?n Bình Th?nh, TP.HCM). H??ng d?n nh?p h?c dành cho thí sinh xét tuy?n h?c b?, thí sinh có th? tham kh?o T?I ??Y.  

Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14586466