HUTECH th?ng báo tuy?n sinh trình ?? Ti?n s? n?m 2021 - ??t 1
H?i ??ng tuy?n sinh c?a Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.H? Chí Minh (HUTECH) th?ng báo tuy?n sinh ?ào t?o trình ?? Ti?n s? n?m 2021 - ??t 1 ? 02 chuyên ngành K? thu?t ?i?n và Qu?n tr? kinh doanh.

Theo ?ó, Nhà tr??ng nh?n h? s? t? ngày ra th?ng báo ??n h?t ngày 30/04/2021.
 
1. Chuyên ngành ?ào t?o
- K? thu?t ?i?n (m? ngành: 9520201)
- Qu?n tr? kinh doanh (m? ngành: 9340101)

2. Hình th?c và th?i gian ?ào t?o
?ào t?o theo hình th?c t?p trung: 03 n?m ??i v?i ng??i ?? t?t nghi?p Th?c s?, 04 n?m ??i v?i ng??i ?? t?t nghi?p ??i h?c.

 

Nhà tr??ng nh?n h? s? d? tuy?n nghiên c?u sinh n?m 2021 - ??t 1 ??n h?t 30/04/2021
 
3. ?i?u ki?n d? tuy?n nghiên c?u sinh
Ng??i tham gia d? tuy?n c?n ??m b?o các ?i?u ki?n sau:

3.1. Có b?ng t?t nghi?p ??i h?c lo?i gi?i tr? lên ho?c b?ng th?c s?.
3.2. Là tác gi? ít nh?t 01 bài báo ho?c báo cáo liên quan ??n l?nh v?c d? ??nh nghiên c?u ??ng trên t?p chí khoa h?c ho?c k? y?u h?i ngh?, h?i th?o khoa h?c chuyên ngành có ph?n bi?n trong th?i h?n 03 n?m (36 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n.
3.3. Ng??i d? tuy?n là c?ng dan Vi?t Nam ph?i có m?t trong nh?ng v?n b?ng, ch?ng ch? ch?ng minh v? n?ng l?c ngo?i ng? sau:
- B?ng t?t nghi?p ??i h?c ho?c b?ng th?c s? do c? s? ?ào t?o n??c ngoài c?p cho ng??i h?c toàn th?i gian ? n??c ngoài mà ng?n ng? ???c s? d?ng trong quá trình h?c t?p là ti?ng Anh ho?c ti?ng n??c ngoài khác;
- B?ng t?t nghi?p ??i h?c các ngành ng?n ng? n??c ngoài do các c? s? ?ào t?o c?a Vi?t Nam c?p;
- Ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 45 tr? lên ho?c ch?ng ch? IELTS (Academic Test) t? 5.0 tr? lên do m?t t? ch?c kh?o thí ???c qu?c t? và Vi?t Nam c?ng nh?n c?p trong th?i h?n 02 n?m (24 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n;
- Ngu?i d? tuy?n ?áp ?ng quy ??nh t?i ?i?m a c?a M?c 3.3 khi ng?n ng? s? d?ng trong th?i gian h?c t?p kh?ng ph?i là ti?ng Anh; ho?c ?áp ?ng quy ??nh t?i ?i?m b c?a M?c 3.3 khi có b?ng t?t nghi?p ??i h?c ngành ng?n ng? nu?c ngoài kh?ng ph?i là ti?ng Anh; ho?c có các ch?ng ch? ti?ng nu?c ngoài khác ti?ng Anh ? trình ?? t??ng ???ng (quy ??nh t?i Ph? l?c II) theo quy ??nh t?i ?i?m c c?a M?c 3.3 do m?t t? ch?c kh?o thí ???c qu?c t? và Vi?t Nam c?ng nh?n c?p trong th?i h?n 02 n?m (24 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n thì ph?i có kh? n?ng giao ti?p ???c b?ng ti?ng Anh trong chuyên m?n (có th? di?n ??t nh?ng v?n ?? thu?c l?nh v?c chuyên m?n cho ngu?i khác hi?u b?ng ti?ng Anh và hi?u ?u?c ngu?i khác trình bày nh?ng v?n ?? chuyên m?n b?ng ti?ng Anh).
?4. Ng??i d? tuy?n là c?ng dan n??c ngoài ph?i có trình ?? ti?ng Vi?t t?i thi?u t? B?c 4 tr? lên theo khung n?ng l?c ti?ng Vi?t dùng cho ng??i n??c ngoài ho?c ?áp ?ng yêu c?u v? ngo?i ng? theo yêu c?u c? th? c?a c? s? ?ào t?o.
5. ??t ?? ?i?u ki?n v? kinh nghi?m qu?n ly và tham niên c?ng tác theo yêu c?u c? th? c?a t?ng ngành d? tuy?n do th? tr??ng c? s? ?ào t?o quy ??nh.
 
4. H? s? xét tuy?n nghiên c?u sinh
4.1. ??n xin d? tuy?n (theo m?u);
4.2. Ly l?ch khoa h?c, S? y?u ly l?ch (theo m?u);
4.3. B?n sao v?n b?ng, ch?ng ch? có ch?ng th?c ho?c b?n sao kèm theo b?n chính ?? ??i chi?u;
 
- B?ng và b?ng ?i?m ??i h?c;
- B?ng và b?ng ?i?m th?c s?;
- B?ng ho?c ch?ng ch? ngo?i ng? còn th?i h?n;
- Các v?n b?ng, ch?ng ch? khác (n?u có).
Các v?n b?ng và b?ng ?i?m do c? s? ?ào t?o n??c ngoài c?p ph?i ???c d?ch, c?ng ch?ng và ???c c? quan có th?m quy?n c?ng nh?n v?n b?ng theo quy ??nh hi?n hành.
4.4. Minh ch?ng kinh nghi?m nghiên c?u khoa h?c ???c quy ??nh t?i M?c 3.2 c?a Th?ng báo này. G?m 06 b?n sao các c?ng trình nghiên c?u khoa h?c ?? c?ng b? (?óng thành t?p, ghi tên và kê khai danh m?c ? trang bìa), c? th?:
- ??i v?i bài báo: B?n sao trang bìa, m?c l?c và n?i dung bài báo.
- ??i v?i ?? tài nghiên c?u khoa h?c: B?n sao Quy?t ??nh/H?p ??ng th?c hi?n, Biên b?n nghi?m thu ?? tài và B?n tóm t?t n?i dung ?? tài nghiên c?u (??i v?i ng??i tham gia ph?i có xác nh?n c?a ch? nhi?m ?? tài).
4.5. 01 b?n g?c và 05 b?n sao c?a th? gi?i thi?u ?ánh giá ph?m ch?t ngh? nghi?p, n?ng l?c chuyên m?n và kh? n?ng n?ng l?c nghiên c?u c?a ng??i d? tuy?n c?a ít nh?t 01 nhà khoa h?c có ch?c danh giáo s?, phó giáo s? ho?c có h?c v? ti?n s? khoa h?c, ti?n s? ?? tham gia ho?t ??ng chuyên m?n v?i ng??i d? tuy?n và am hi?u l?nh v?c mà ng??i d? tuy?n d? ??nh nghiên c?u.
4.6. 06 b?n ?? c??ng v? d? ??nh nghiên c?u c?a thí sinh d? tuy?n.
4.7. 02 ?nh 3x4
4.8. B?n cam k?t th?c hi?n ngh?a v? h?c t?p, nghiên c?u và ch? ?? tài chính ??i v?i quá trình ?ào t?o theo quy ??nh.
4.9. Gi?y khám s?c kh?e.
Nhà tr??ng kh?ng hoàn tr? l?i h? s? sau khi n?p.

5. Th?i gian n?p h? s? và xét tuy?n
- Th?i gian n?p h? s?: T? ngày ra th?ng báo ??n h?t ngày 30/04/2021
- Th?i gian b?o v? ?? c??ng (d? ki?n): Các ngày 28 - 29/05/2021
 
6. L? phí xét tuy?n nghiên c?u sinh: 5.200.000 ??ng.
 
7. ??a ?i?m phát và nh?n h? s?
Vi?n ?ào t?o Sau ??i h?c 
Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP. HCM (HUTECH)
??a ch?: 276 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 17, Qu?n Bình Th?nh, TP. HCM
?i?n tho?i: (028) 5445 5566
Hotline: 0967 54 54 18 (C? Phú)
Website:
 
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14588705