Tuy?n sinh - ?ào t?o
Ch??ng trình ??i h?c chu?n v?i b?n s?c Vi?t và tác phong Nh?t

 Theo TTO - H?i nh?p cùng th? gi?i là m?c tiêu hàng ??u mà các th? h? nhan l?c tr? Vi?t Nam h??ng ??n. Trong ?ó, m? hình ??i h?c chu?n Nh?t B?n v?i chu?n m?c t? ??t n??c m?t tr?i m?c ???c xem nh? m?t c?u n?i hi?u qu? ?? sinh viên Vi?t chinh ph?c th?i ??i h?i nh?p. ?ay c?ng chính là k?...

Tin t?c - s? ki?n
Trang tr?ng L? t?t nghi?p c?a các tan K? s?, C? nhan chu?n Nh?t B?n

Xổ số trực tiếp Sáng 28/11, Vi?n C?ng ngh? Vi?t - Nh?t (VJIT), tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) trang tr?ng t? ch?c L? t?t nghi?p cho 358 tan K? s?, C? nhan thu?c ch??ng trình ??i h?c chu?n Nh?t B?n v?i s? ??ng hành c?a ??i di?n nhi?u c? quan, doanh nghi?p t? n??c b?n.  ...

Ho?t ??ng sinh viên
Cu?c thi "Akiko - ?ánh th?c ti?m n?ng ng??i th? l?nh" l?n 2

B?n n?ng ??ng, sáng t?o, t? tin hay yêu thích t? ch?c các ho?t ??ng, ch??ng trình? B?n có mu?n tham gia vào Ban ch?p hành ?oàn - H?i vi?n C?ng ngh? Vi?t - Nh?t? V?y còn ch?n ch? gì mà kh?ng ??ng ky tham gia cu?c thi "Akiko - ?ánh th?c ti?m n?ng...

VIDEO

TR??NG ??I H?C ??I TáC